پارامترهای شاخص


بررسی رابطه شاخص توده بدنی با پارامترهای آنالیز مایع منی و هورمونهای جنسی در مردان

مقدمه مردان در حدود 40-30 % موارد در ناباروری دخیل هستند، چاقی میتواند با تحت تاثیر قراردادن آندوکرین، درجه حرارت و مکانیسمهای ژنتیکی سبب بروز اختلالاتی در باروری مردان گردد . لذا هدف ازانجام این مطالعه بررسی رابطه شاخص توده بدنی(BMI با) تغییرات فاکتورهای مایع منی و تغییرات هورمون های جنسی است . روش کار این پارامترهای شاخص مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1389 در مرکز ناباروری کوثر ارومیه انجام شده است. از بین زوجین مراجعه کننده به درمانگاه نازایی 180مرد بهصورت تصادفی انتخاب شده و آنالیز مایعمنی، اندازهگیری هورمونهایجنسی شامل تستوسترون–SHBG–ESTRADIOL - LH - FSH–پرولاکتین و اندازه گیری قد و وزن وتعیین BMI ( شاخص توده بدنی) در آنها انجام شد. سپس پارامتر های فوق در چهار گروه BMI و بعد همبستگی BMI را با پارامترهای فوق در دو گروه بارور و نابارور با همدیگر مقایسه شدند. جهت آنالیز آماری از آزمون آنوا و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و p< /0 05 نیز معنی دار در نظر گرفته شد . نتایج در بررسی های انجام شده، در گروه های مختلف BMI بین SHBG ، TES ، EST و نسبت EST TES با BMI تفاوت معنیدار مشاهده شد. در مقایسه همراهی BMI با هورمونهای جنسی و پارامترهای سمن در گروه بارور بین SHBG،TES ، BMI ، EST TES همبستگی منفی معنیدار مشاهده شد. در گروه نابارور نیز بین SHBG،TES ، BMI، EST TES و LHهمبستگی منفی معنیدار مشاهده شد. بین سایر هورمونهای جنسی و نیز پارامترهای سمن همبستگی معنیداری در دو گروه مشاهده نشد . نتیجه گیری چاقی با وجوداینکه می تواند بر سطح هورمونهای جنسی شامل: استرادیول، تستوسترون، SHBG و نسبت در مردان تاثیربگذارد ولی اثر چندانی بر پارامترهای سمن ندارد

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با عملکرد جنسی زنان

مقدمه: عملکرد جنسی سالم، یکی از مهمترین عوامل مداخله گر در احساس تندرستی و کیفیت زندگی زنان است. عوامل مختلفی در برقراری رابطه جنسی مطلوب مؤثرند. در سال های اخیر مسئله چاقی و تأثیر شاخص توده بدنی بر عملکرد جنسی زنان مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص توده بدنی با عملکرد جنسی زنان انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1392 بر روی 330 زن 45-15 ساله شهر اهواز ا.

مقایسه تغییرات پارامترهای آنالیز مایع منی به دنبال تجویز دو داروی ایمنوساپرسیو تاکرولیموس و سیکلوسپورین در مردان تحت پیوند کلیه

مقدمه: هدف از این مطالعه، بررسی میزان تغییرات پارامترهای آنالیز مایع منی در بیماران پیوند کلیه تحت درمان با داروهای ایمنوساپرسیو است. مواد و روش‌ها: تمامی بیماران مرد که عمل پیوند کلیه انجام داده و تحت درمان با رژیم تاکرولیموس یا سیکلوسپورین قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند. آزمایش‌های منی بیماران، تحت آنالیز از نظر تعداد و حرکت اسپرم‌ها قرار گرفت. نتایج: میانگین شمارش تعداد اسپرم‌ها در هردو گروه .

بررسی تأثیر هورمون نوترکیب محرک فولیکول بر پارامترهای مایع منی پس از واریکوسلکتومی در مردان نابارور

Background: Infertility is defined as failure to achieve pregnancy after one year of unprotected sexual intercourse. Infertility can be related to male or female factors. Varicocele is the most common cause of infertility in men that is correctable with surgery. The purpose of this study was to determine the effects of recombinant follicle-stimulating hormone (rFSH) on semen parameters in infer.

بررسی تغییرات پارامترهای مایع منی در مردان با سنگ حالب تحتانی درمان شده با سنگ شکنی برون اندامی پارامترهای شاخص

چکیده زمینه و هدف: سنگ شکنی برون اندامی Extra Corporal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)اولین درمان انتخابی در سنگ حالب منفرد و کوچک است. ما اثر ESWL را بر مایع منی کسانیکه با سنگ حالب تحتانی تحت ESWL قرار گرفتند بررسی کردیم. مواد و روش کار: ما در یک مطالعه نیمه تجربی چند مرکزی اقدام به بررسی 150 بیمار با سنگ حالب تحتانی که تحت درمان با ESWL قرار گرفته بودند در دو مرکز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

تاثیر پنتوکسی فیلین خوراکی بر پارامترهای آنالیز مایع منی در افراد اولیگوآستنواسپرم

زمینه و هدف: در 50% زوجینی که به علت ناباروری به پزشک مراجعه می ­ کنند، فاکتور مردانه به تنهایی یا همراه با فاکتور زنانه عامل ناباروری است. سه فاکتور دخیل در ناباروری مردان، کاهش تعداد اسپرم، قدرت حرکتی ضعیف، مورفولوژی غیرطبیعی اسپرم می باشد. در انجام تکنیکهای کمکی تولید مثل نیاز به حجم و کیفیت مطلوب اسپرم وجود دارد. این مطالعه تاثیر پنتوکسی فیلین خوراکی را به عنوان یک روش ساده و قابل دسترس د.

پارامترهای شاخص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی بیاح در دو فصل زمستان و تابستان در خور موسی در ایستگاه های پتروشیمی، غنام، زنگی، دورق ،پاتیل و سجافی به عنوان ایستگاه شاهد انجام گرفت. پس از صید ماهیان توسط تور ترال تعداد ?? قطعه ماهی بیاح تقریبا هم اندازه جدا گردید. در هر نوبت نمونه برداری ماهیان توسط ml? عصاره گل میخک در هر لیتر آب بیهوش شده و بلافاصله خون گیری از ورید ساقه دمی با استفاده از سرنگ هپارینه انجام گرفت. سپس پارامترها به روش های متداول و معمول آزمایشگاهی مورد سنجش و میانگین آنها در دو فصل در هر ایستگاه تعیین و مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد تعداد گلبول های قرمز و سفید، درصد هماتوکریت، میزان هموگلوبین، میانگین حجم یک گلبول قرمز (MCV)، میانگین هموگلوبین یک گلبول قرمز (MCH) و میانگین درصد غلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز (MCHC) در ایستگاه های با آلودگی بیشتر مانند پتروشیمی و غنام نسبت به ایستگاه شاهد کاهش معنی دار داشتند همچنین تغییر فصل فقط در ایستگاه دورق و پاتیل بین نمونه های فصل زمستان و تابستان از نظر میزان MCV اختلاف معنی دار وجود داشته است (?./.>P). بر اساس مطالعه اخیر میزان آلودگی باعث تغییر در برخی پارامترهای خونی ماهی بیاح بویژه در آلودگی های بالا شده اما تغییر فصل دارای تاثیر کمتری در اکثر فاکتورهای اندازه گیری شده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pollution bioindicator of Musa creek based on study of some blood parameters of Liza abu in two winter and summer seasons

نویسندگان [English]

 • Mohammad ali Salari Amoli
 • Rahim Abdi
 • Hamideh Ghasemi
 • Abdulmajed Doraghi
 • Negin Salamat

چکیده [English]

This study was conducted to investigate some blood factors of Liza abu in two winter and summer seasons in Musa creek at Petrochemi, Ghanam, Zangi, Douragh, Patil and Sajafi as a control station. After catching fish by trawling, ?? pieces of fish were removed almost equally. In each turn, fish samples were anesthetized with ?ml of clove extract per پارامترهای شاخص liter of water and blood samples were taken immediately from the caudal vein using a heparined syringe. Then, the parameters were measured by conventional and usual laboratory methods and the mean of them was determined in two seasons at each station and analyzed statistically. Results showed that the number of white and red blood cells, hematocrit percentage, hemoglobin amount, mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH) and mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) in more pollution stations such as Petrochemi and Ghannam were significantly reduced compared to the control station (P

پارامترهای شاخص

کلیات

کیفیت هوا، زندگی و تنفس انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. همان گونه که وضعیت آب و هوا روزبه روز و حتی ساعت به ساعت تغییر می کند، کیفیت هوا نیز می تواند متغیر باشد. مدیریت پایش ونظارت بر کیفیت هوا در شهرهای بزرگ داده های مربوط به کیفیت هوا را به شاخص کیفیت هواتبدیل می کند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار عموم مردم قرار می دهد. بنابراین شاخص کیفیت هوا

یک ابزار کلیدی جهت آگاهی از کیفیت هوا، نحوۀ اثر آلودگی هوا بر سلامت و روش های محافظتیدر برابر آلودگی هوا است.

AQI به طور کلی شاخصی جهت گزارش روزانه کیفیت هوا است. این شاخص مردم را از کیفیت هوا )پاك بودن یا آلوده بودن آن( آگاه می سازد و اثرات سلامتی مرتبط با آن را ارائه می کند. به عبارت دیگر AQI به اثرات سلامتی ناشی از مواجهه با هوای آلوده )ناسالم( می پردازد. شاخص کیفیت هوا(AQI) برای پنج آلاینده اصلی هوا یعنی ذرات معلق، دی اکسیدنیتروژن، ازن سطح زمین، منوکسیدکربن و دی اکسیدگوگرد محاسبه می شود.

سطوح مختلف مرتبط با سلامت انسان

به منظور درک آسان، شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته طبقه بندی شده است که هر دسته را به سطوح مختلف سلامت انسان مربوط می‌سازد؛ این شش دسته به شرح ذیل است:

خوب: (Good) میزان AQI در این حالت بین ۰ و ۵۰ است. در این شرایط کیفیت هوا رضایت بخش و دارای ریسک سلامتی ناچیز و یا فاقد ریسک سلامتی است. این حالت را با رنگ سبز نشان می‌دهند. در کشور ما معمولاً به این حالت، وضعیت "پاک" اطلاق می‌شود.

متوسط: (Moderate) میزان AQI در این حالت بین ۵۱ و ۱۰۰ است. کیفیت هوا در این شرایط قابل قبول است؛ اگرچه آلودگی در این سطح ممکن است برای تعداد بسیار کمی از افراد پارامترهای شاخص با ملاحظات بهداشتی خاص همراه باشد. در این شرایط افرادی که نسبت به ذرات معلق، دی اکسید نیتروژن و ازن حساسیت ویژه‌ای دارند ممکن است علائم تنفسی در آن‌ها مشاهده شود. این حالت را با رنگ زرد

نشان می‌دهند. در کشور ما معمولاً به این حالت، وضعیت "سالم" اطلاق می‌شود.

ناسالم برای گروه‌های حساس: (Unhealthy for sensitive groups) در این حالت میزان AQI بین ۱۰۱ و ۱۵۰ است. بعضی از افراد گروه‌های حساس در این شرایط ممکن است اثراتبهداشتی خاصی را تجربه کنند، اما عموم مردم تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. این حالت را با رنگ نارنجی نشان می‌دهند.

ناسالم: (Unhealthy) میزان AQI در این حالت بین ۱۵۱ و ۲۰۰ است. در این شرایط هر فردی ممکن است اثرات بهداشتی را تجربه کند. اعضای گروه‌های حساس بیش از سایرین اثرات جدی را بر سلامت خود تجربه می‌کنند. این حالت را با رنگ قرمز نشان می‌دهند.

بسیار ناسالم: (Very unhealthy) در این حالت AQI بین ۲۰۱ و ۳۰۰ فرار دارد و هشداری برای سلامتی به حساب می‌آید و بدین معنی است که در این شرایط هر کسی ممکن است اثرات جدی سلامت را تجربه کند. این حالت را به رنگ بنفش نشان می‌دهند.

خطرناک: (Hazardous) در این وضعیت AQI از ۳۰۰ بالاتر است و اخطاری جدی برای سلامت انسان و بیانگر شرایط اضطراری است. در این وضعیت تمام افراد جامعه تحت تأثیر اثرات بهداشتی جدی قرار می‌گیرند. این حالت را با رنگ خرمایی نشان می‌دهند.

نحوه محاسبه شاخص

به منظور محاسبه شاخص AQI از رابطه زیر استفاده می‌شود. پارامتر‌های مورد استفاده در رابطه (۱) از جدول پیوست که نقاط شکست برای AQI را نشان می‌دهند، بدست می‌آید.

شاخص کارایی تولید : پارامتر Performance

در ادامه مباحث مربوط به کنترل تولید ، مدیریت تولید (شاخص OEE) و نرم افزار کنترل تولید، ما به بررسی مزایا و چالش های بکارگیری پارامتر عملکردی مرتبط با این شاخص کارایی تولید یعنی Performance می پردازیم.

از آنجا که افزایش تعداد پارامترهای شاخص تولید با کیفیت محصولات برای یک سازمان; معیار مناسبی جهت بهینه کردن و حتی کاهش هزینه های منابع سازمانی می باشد; این پارامتر کارایی تولید (Performance) بیانگر این مطلب می باشد که در یک دوره خاص مد نظر مدیریت تولید جهت کنترل تولید واحد یا سازمان خود می باشد; نسبت تعداد کالاهای تولید شده واقعی در خطوط تولید به تعداد کالاهایی که می توانست در آن دوره خاص تولید شود; به چه مقدار می باشد.در حقیقت در یک نمای کلی; راندمان (بازده) تعدادی خطوط تولیدی سازمان را به مدیریت تولید نمایش می دهد.

شاخص کارایی تولید|کارایی تولید| performance |نرم افزار کنترل تولید

نرم افزار برنامه ریزی تولید رایمون |کنترل تولید| مدیریت تولید

چالش های بکارگیری پارامتر Performance:

در ادامه به پیش نیاز های بکارگیری شاخص کارایی تولید می پردازیم.

1.نرم افزار ثبت عملکرد تولید:

برای این امر نیاز به نرم افزار تولید داینامیک داریم که بتوانیم ثبت عملکرد تولید پارامترهای شاخص پارامترهای شاخص خود را در آن ثبت نماییم. منظور از داینامیک بودن به این معنی می باشد که تمامی اطلاعات مفیدی را که به مدیریت تولید در کنترل تولید واحد خود کمک می کند; بتوان در آن نرم افزار تولید ثبت کنیم.

2. به روز بودن ثبت عملکرد تولید در فرایند کنترل تولید:

در فرایند کنترل تولید آمار ثبت عملکرد تولید خطوط تولیدی می بایستی به صورت روزانه و آنلاین ثبت گردند. بر اساس تجربه بدست آمده; برخی از سازمان های تولیدی با انحراف بیش از یک روز مبادرت به ثبت عملکرد خود در نرم افزار تولید می کنند. این امر در سازمان هایی که حجم تولیدبالایی در روز دارند باعث انباشت ثبت عمکرد تولید خطوط تولیدی می شود و باعث خلل در گزارش گیری مدیریت تولید می شود. در این راستا استفاده از نرم افزار تولید، که قابلیت ثبت مکانیزه عملکرد تولید را داشته باشد; می تواند تا مقدار زیادی در کاهش هزینه های ناشی از به روز نبودن اطلاعات مفید و موثر باشد.

3. ظرفیت سنجی خطوط تولیدی در فرایند کنترل تولید:

یکی از ارکان های محاسباتی شاخص کارایی تولید (Performance) ; محاسبه مقدار تولید اسمی خطوط تولیدی می باشد. برای این امر نیاز به زمان سنجی ظرفیت خطوط تولیدی داریم.یعنی مقدار زمانی که برای تولید یک واحد از یک محصول خاص باید صرف شود; به چه میزان می باشد. چالشی که دراین بند به آن اشاره خواهیم کرد، اشتباه بودن زمان سنجی خطوط تولید می باشد که این مورد دلایل مختلفی دارد:

3-1: انتخاب روش نادرست در زمان سنجی خطوط تولیدی

3-2: به روز نبودن زمان سنجی خطوط تولید; که یکی از چالش های مهم مدیریت تولید در سنجش شاخص کارایی تولید Performance می باشد. در مورد قدیمی بودن اطلاعات مربوط به زمان سنجی خطوط تولید بنا به گذشت زمان; حتما باید بروز رسانی توسط متولی آن (کارشناس تولید; سرپرست تولید و …) انجام گیرد تا خروجی گزارش این شاخص با انحراف کمتر باشد و به واقعیت نزدیک تر باشد.

3-3: خطای کاربری در زمان سنجی ظرفیت خطوط تولیدی

4. کنترل صحیح بودن ثبت عملکرد تولید در فرایند کنترل تولید:

که این امر را می توان به روش های زیر انجام داد

4-1: با فرمول گذاری کنترل خطا در نرم افزار کنترل تولید ; یعنی فرمول کنترل خطایی که در نرم افزار ثبت عملکرد تولید می توانیم تعریف کنیم که تعداد ثبت عملکرد تولید را نسبت به ظرفیت خطوط تولید مقایسه کرده و صحت ثبت عملکرد تولید را کنترل کند.

4-2: تهیه گزارش هایی بر این مبنا که نسبت به ظرفیت خطوط تولید و ثبت عملکرد تولید که توسط کاربر ثبت شده است; کنترل ها انجام شود و صحت ثبت عملکرد تولید را کنترل کند تا در نهایت بتواند به گزارشات شاخص کارایی تولید ارائه شده اتکا نماید و معیاری مناسب جهت کنترل تولید قرار دهد.

شرکت آوید پارامترهای شاخص سامانه رایمون، ارایه دهنده نرم افزارهای مالی; نرم افزارهای لجستیک; نرم افزارهای تولید ; نرم افزار کنترل تولید ; نرم افزارهای ERP

شاخص فلیپنینگ چیست؟ آیا سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال پایان می‌یابد؟

شاخص فلیپنینگ یا فلیپینگ چیست؟

اصطلاح فلیپنینگ (Flippening) در سال ۲۰۱۷ به صورت محاوره‌ای و بین کاربران حوزه کریپتو شکل گرفت. این اصطلاح در زبان فارسی به معنی چرخش یا جا‌به‌جا شدن است و در بازار کریپتو به طور معمول به معنی پیشی گرفتن ارزش بازار اتریوم از ارزش بازار بیت کوین است. به همین خاطر این اصطلاح بیانگر لحظه فرضی در آینده است که اتریوم به با ارزش‌ترین دارایی دیجیتال در بازار کریپتو تبدیل می‌شود. در این مقاله به این می‌پردازیم که شاخص فلیپنینگ چیست و بر‌اساس چه پارامترهایی سنجیده می‌شود. با میهن بلاکچین همراه باشید.

شاخص فلیپنینگ چیست؟

شاخص فلیپنینگ چیست

ارزش بازار (Market Cap) یک ارز دیجیتال از حاصل ضرب قیمت فعلی آن در تعداد کوین‌های در گردش بدست می‌‌آید. در حال حاضر بیت کوین از نظر ارزش بازار در رتبه اول و پس از آن اتریوم در رتبه دوم قرار دارد.

رمزارز اول جهان از سال پیدایش خود یعنی ۲۰۰۹ تا کنون هیچ رقیب جدی برای کسب مقاوم اول بازار کریپتو، در سر راه خود نداشته است. تا همین ۴ سال پیش یعنی سال ۲۰۱۷، بیت کوین بیش از ۸۶.۷۴ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار داشت. اما اکنون و در سال ۲۰۲۲ این میزان به کمتر از ۴۲ درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر شبکه اتریوم توانسته است با فراهم کردن بستری برای اجرای قرارداد‌های هوشمند‌، از هزاران برنامه مختلف در شبکه خود میزبانی کند.

کاربردی بودن شبکه اتریوم برای اجرای برنامه‌های غیرمتمرکز مختلف و ساخت پلتفرم‌های دیفای بر بستر این شبکه، باعث می‌شود تا هر روز ارزش بازار اتریوم بیشتر شود. همچنین با بهره‌برداری از اتریوم ۲ و حل مشکلات مقیاس‌پذیری آن، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار متنوع‌تری در شبکه اتریوم پدیدار می‌شود. تمام این قابلیت‌ها باعث می‌شود تا سلطه بیت کوین بر پارامترهای شاخص بازار رمزارزها روز‌به‌روز کم‌رنگ‌تر شده و اتریوم بتواند رقیبی جدی برای نشستن در رتبه اول بازار ارز‌های دیجیتال شود.

شاخص فلیپنینگ با در نظر گرفتن پارامترهای ذکر شده و جمع‌آوری دیتاهای مختلف، درصدی را به عنوان احتمال جایگزین شدن اتریوم در رتبه اول از نظر ارزش بازار، بیان می‌کند. به عبارت ساده‌تر شاخص فلیپنینگ به معنای افزایش قدرت اتریوم یا به طور کلی آلت‌کوین‌ها در مقابل بیت کوین است. این شاخص نشان می‌دهد چه زمان می‌توان گفت که دیگر بیت کوین معیار سنجش قیمت و ارزش دیگر رمزارزها نیست و بازار کریپتو راه خود را از اولین رمزارز جهان جدا کرده است.

کاربرد شاخص فلیپنینگ چیست؟

از شاخص Flippening برای پیش‌بینی خارج شدن بازار از سلطه بیت کوین استفاده می‌شود. اعداد در این شاخص به صورت درصد بیان می‌شوند و هر چه درصدی که اندیکاتور فلیپنینگ نشان می‌دهد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، احتمال جایگزین شدن اتریوم با بیت کوین در جدول ارزش بازار کریپتو بیشتر می‌شود. هنگامی که این موضوع رخ دهد می‌توان گفت سرمایه‌گذاران بازار کریپتو دیگر به بیت کوین به عنوان یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک‌تر پارامترهای شاخص نسبت به سایر رمز‌ارزها نگاه نمی‌کنند. این موضوع باعث می‌شود بازار کریپتو مسیر منطقی‌تری نسبت به حال حاضر خود داشته باشد و هر بار ریزش بیت کوین، سیر نزولی سایر رمز‌ارزها را به دنبال خود نداشته باشد.

شایان ذکر است شاخص فلیپنینگ را می‌توان برای سایر کوین‌ها نیز در نظر گرفت. به طور مثال در سال‌های ابتدایی فورک بیت کوین از این شاخص برای مقایسه بیت کوین کش و بیت کوین استفاده می‌شد؛ اما در حال حاضر و با توجه به پیشی گرفتن جایگاه اتریوم از بیت کوین کش و قابلیت‌های فراوان شبکه اتریوم، اکثر تحلیل‌گران استفاده از این شاخص را برای مقایسه اتریوم و بیت کوین استفاده می‌‌کنند. پیش‌بینی بازار‌های مالی کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است و هیچ فرد یا شاخصی نمی‌تواند آینده را به درستی پیش‌بینی کند. شاخص Flippening نیز یکی از ابزار‌ها برای پیش‌بینی آینده بازار ارزهای دیجیتال است و نمی‌توان به طور قاطع در مورد صحت کارکرد آن اظهار نظر کرد.

شاخص فلیپنینگ چگونه محاسبه می‌شود؟

شاخص فلیپنینگ چگونه محاسبه می‌شود

اندیکاتور فلیپینگ نشان‌دهنده قدرت شبکه اتریوم در مقایسه با شبکه بیت کوین است. براساس گزارش سایت blockchaincenter.net این شاخص در حال حاضر و در قسمت ارزش بازار ۴۳.۲ درصد است. این درصد نشان‌دهنده این است که در حال حاضر ارزش بازار شبکه اتریوم ۴۳.۲ درصد ارزش بازار پارامترهای شاخص بیت کوین است. اما این معیارها چیست و بر چه اساسی محاسبه می‌شود؟

معیارهایی که با آن‌ها شاخص فلیپنینگ محاسبه می‌شود، عبارتند از:

 • ارزش بازار
 • آدرس‌های فعال
 • تعداد معاملات
 • حجم معاملات از نظر ارزش
 • تعداد معاملات
 • مجموع کارمزد تراکنش‌ها
 • تعداد نودهای شبکه
 • میزان جستجو در گوگل

به طور مثال در این شاخص طبق گزارش سایت Ethernodes.org تعداد نودها در شبکه اتریوم برابر با ۱۱,۲۵۹ عدد است در حالی که تعداد نودها در شبکه بیت کوین برابر با ۱۱,۱۳۶ عدد است. این اعداد نشان می‌دهد که شبکه اتریوم از شبکه بیت کوین پیشی گرفته است و این نشان‌دهنده عملکرد بهتر اتریوم نسبت به بیت کوین در این شاخص است. بنابراین اتریوم در سنجش تعداد نودها توسط شاخص فلیپنینگ عدد ۱۰۱ درصد را کسب می‌کند.

در این مثال عدد ۱۰۱ از تقسیم تعداد نود‌های شبکه اتریوم بر تعداد نود‌های شبکه بیت کوین بدست آمده است. به طور کلی شاخص فلیپنینگ از تقسیم اعدادی که این دو شبکه با هم مقایسه می‌شوند، بدست می‌آید؛ به طور مثال در شاخص جستجوی گوگل، حاصل تقسیم تعداد جستجوی کاربران برای کلمه اتریوم بر تعداد جستجوی کاربران برای کلمه بیت کوین، برابر با شاخص فلیپنینگ می‌شود.

شاخص فلیپنینگ به طور روزانه برای پارامترهای گفته شده، سنجیده می‌شود و کاربران می‌توانند نتیجه آن را در سایت blockchaincenter.net رصد کنند. در ادامه چندین مثال از این شاخص در پارامتر‌های مختلف بیان می‌کنیم:

شاخص فلیپنینگ در جستجوی گوگل

این شاخص نشان‌دهنده نسبت سرچ اتریوم نسبت به بیت کوین است. همانطور که در تصویر مشخص است در اواسط سال ۲۰۲۱ این میزان تا حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.

شاخص فلیپنینگ در جستجوی گوگل

شاخص فلیپنینگ در حجم مبادلات

این شاخص نشان‌دهنده حجم معاملات اتریوم به بیت کوین است. همانطور که در این پارامتر مشخص است حجم معاملات اتریوم نسبت به بیت کوین در اواسط سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۲.۵ برابر بوده است. عدد این شاخص در حال حاضر ۷۵ درصد است که نشان‌دهنده کاهش شدید معاملات اتریوم نسب به BTC است.

شاخص فلیپنینگ در حجم مبادلات

شاخص فلیپنینگ در تعداد تراکنش‌ها

این شاخص نشان‌دهنده تعداد تراکنش‌های اتریوم نسبت به بیت کوین است. همانطور که در این پارامتر مشخص است تعداد تراکنش‌های اتریوم نسبت به بیت کوین در اواسط سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۷ برابر بوده است. عدد این شاخص در حال حاضر حدودا ۵۰۰ درصد است که نشان‌دهنده این است که تعداد تراکنش‌های اتریوم در حال حاضر حدودا بیش از ۵ برابر تعداد تراکنش‌های بیت کوین است.

شاخص فلیپنینگ در تعداد تراکنش‌ها

به طور کلی شاخص فلیپینگ، شاخصی برای سنجش قدرتمندی اتریوم بر اساس پارامتر‌های مختلف در برابر بیت کوین است. با توجه به پارامترهایی که این شاخص در اختیار کاربران قرار می‌دهد، می‌توان اطلاعات مفیدی درباره کاهش سلطه بیت کوین بر بازار و انتقال سرمایه‌ها از اولین رمزارز جهان به اولین و پر‌استفاده‌ترین شبکه بلاک چینی یعنی اتریوم بدست آورد.

جمع بندی

سال‌هاست که از تولد بیت کوین می‌گذرد پارامترهای شاخص و همچنان این رمز‌ارز محبوب در صدر جدول بازار ارزهای دیجیتال از نظر ارزش بازار ایستاده است. شبکه اتریوم نیز مدت‌هاست در انتظار کسب جایگاه نخست بازار در انتظار مانده است. شاخص فلیپنینگ پارامتری برای اندازه‌گیری ویژگی‌های مختلف شبکه اتریوم نسبت به بیت کوین است. کاربران می‌توانند با توجه به این شاخص زمان حدودی جایگزینی اتریوم با بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کنند. در این مقاله به این پرداختیم که شاخص فلیپینگ چیست و بر‌اساس چه پارامترهایی سنجیده می‌شود. تا به حال سابقه کار با شاخص Flippening را داشته‌اید؟ به نظر شما اتریوم می‌تواند بر سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال پایان دهد؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.