عرضه و تقاضا در بورس


در مورد عرضه و تقاضا در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

معا و ن و زیر صمت با اشاره به رشد بیش از ۲۸۳. درصدی ت و لید خ و در و ی س و اری کامل گفت در نیمه د و م امسال. عرضه همه خ و در و های سایپا و دیگر شرکت های خ و در و ساز. با ت و جه به معادل ب و دن عرضه و تقاضا ت و سط خ و د.

به گزارش تابناک اقتصادی « من و چهر منطقی» با بیان این. مطلب اظهار داشت با ت و جه به این که در شش. ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خ و در و ی س و اری کامل ت و سط. د و خ و در و ساز بزرگ کش و ر به بازار عرضه شده که در.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیر و محرکه گفت خ و در و . باید در حاشیه بازار به فر و ش ر و د و قیمت آن. بر اساس عرضه و تقاضا تعیین ش و د .

به گزارش « تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و . سیما مهدی مطلب زاده در خص و ص عرضه خ و در و در ب و رس. کالا گفت عرضه خ و در و در ب و رس اصلا معنا ندارد مگر. می ش و د کالای مصرفی در ب و رس عرضه ش و د م و اد ا و لیه.

امر و ز مطالبی همچ و ن اتری و م ۳ هزار دلاری می ش و د قیمت. سکه به کانال ۱۴ میلی و ن ت و مان افزایش یافت تدا و م افزایش. قیمت دلار و ی و ر و س و دسازترین نماد های امر و ز مجمع و مشان. ۱۴۰۱ | چقدر س و د تقسیم شد د و لت چقدر ا و راق در.

ر و زانه در سایت "نبض ب و رس" گزید ه ای از آخرین. اخبار و مطالب جذاب پیرام و ن بازار سرمایه مسکن ارز انرژی. و سرمایه گذاری تهیه و منتشر می گردد گزارش کامل. از گزیده خبرهای امر و ز « نبض ب و رس» https //nabzebourse com.

ما برای شما در تابناک ج و ان هر ر و ز گزید ه. ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرام و ن م و ض و عات کسب. و کار رسانه فرهنگ و هنر خان و اده نشاط و سرگرمی. جامعه و را ت و لید و /یا ارائه می کنیم تابناک ج و ان.

گزارش کامل گزیده خبرهای « تابناک ج و ان» را بخ و انید. و یدئ و یی هیجان انگیز از سلطان معر و ف قله سبلان + فیلم. کلیپ جنجالی و جالب با م و ض و ع « عرضه و تقاضا ». + فیلم عذرخ و اهی علی کریمی از عزاداران حسینی+ عکس ماجرای.

محمد ی و سفی رئیس انجمن پر و رش دهندگان مرغ گ و شتی گفت ر و زانه. ۷هزار تن مرغ در سطح کش و ر و ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰تن. در تهران ت و زیع می ش و د .

به گزارش « تابناک» به نقل از همشهری هم اکن و ن. قیمت هر کیل و مرغ در میدان بهمن کمتر از ۴۰هزار. ت و مان و در خرده فر و شی ها ۴۰ تا ۴۵هزار ت و مان. است به گفته ا و با ت و جه به شرایط عرضه و .

مدیرکل دفتر صنایع معدنی و زارت صمت با ارسال نامه ای. به تمامی و احدهای ت و لیدکننده م و اد ا و لیه گفت کل ت و لیدها باید. در عرضه و تقاضا در بورس ب و رس کالا عرضه ش و د .

به گزارش ب و رس تابناک به نقل از شبکه اطلاع رسانی. ت و لید و تجارت در نامه سیف الله امیری خطاب به. و احدهای ت و لیدکننده م و اد ا و لیه تأکید شده است براساس این تصمیم. لازم است علا و ه بر رعایت دقیق کف عرضه ها نسبت.

بعد از چند ر و ز صع و د و سبزپ و شی شاخص ها امر و ز. را تجربه کردند خر و ج پ و ل حقیقی هم د و باره امر و ز رقم. خ و رد در گفتگ و با و حید درزی کارشناس بازار سرمایه به. بررسی ب و رس فردا پرداخته ایم .

به گزارش ب و رس تابناک بعد از چند ر و ز صع و د و . سبزپ و شی شاخص ها امر و ز سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ سرانجام. شاخص ها عقب گردی را تجربه کردند خر و ج پ و ل حقیقی. هم د و باره امر و ز رقم خ و رد در گفتگ و با و حید درزی.

نایب رئیس کمیسی و ن صنایع مجلس و اردات خ و در و ی خارجی را در. گر و تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و در م و رد. سامان دهی بازار خ و در و ی داخلی پیشنهاد کرد که عرضه و . تقاضا ی بازار خ و در و برابر ش و د .

به گزارش « تابناک» سید ج و اد حسینی کیا در گفت. و گ و با ایسنا در م و رد سامان دهی بازار خ و در و گفت. مجلس یازدهم دنبال سامان دهی بازار خ و در و با نگاه کیفیت. مح و ر است نظارت بر بازار عرضه و تقاضا مرحله بعد.

به گزارش ب و رس تابناک شاخص کل ب و رس تهران امر و ز شنبه. و ۲۶۹ و احد در ارتفاع یک میلی و ن و ۳۶۷ هزار. و احدی قرار گرفت اکثر غ و ل های بازار در بالا بردن. شاخص نقش مهمی داشتند در گزارش امر و ز پیش بینی شده.

یکی از مباحث مهمی که هم و اره م و رد گلایه ت و لیدکنندگان و . کارشناسان اقتصادی ب و ده م و ض و ع قیمت گذاری دست و ری است .

به گزارش ب و رس تابناک گرچه قیمت گذاری دست و ری با هدف. تعیین قیمت عادلانه برای کالاهای اساسی بنگاه های ت و لیدی به. نفع مصرف کننده در ک و تاه مدت سیاستگذاری شده اما در. ص و رتی که به عن و ان سیاستی پایدار م و رد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان ب و رس و ا و راق بهادار گفت اکن و ن قیمت گذاری. دست و ری در ب و رس هیچ جایی ندارد و ما با تمام. قدرت در مقابل مراجعی که بخ و اهند و ارد بحث قیمت گذاری. دست و ری ش و ند می ایستیم و به هیچ و جه اجازه نمی.

به گزارش ب و رس تابناک محمدعلی دهقان دهن و ی گفت امر و ز. مجم و عه د و لت و به ط و ر اخص و زارت صمت مکانیزم های. بازار از جمله عرضه و تقاضا را قب و ل دارد و . به ب و رس کالا به عن و ان جایی که می ت و اند عرضه .

قائم مقام و زیر صمت با اشاره به اظهارات مطرح شده. درباره قیمتگذاری جدید سیمان و ف و لاد گفت براساس قان و ن کالاها. در ب و رس کالا از شم و ل قیمتگذاری خارج هستند و به. عبارتی قیمتها در ب و رس دست و ر پذیر نیستند .

به گزارش ب و رس تابناک محمد صادق مفتح قائم مقام و زیر. صنعت معدن و تجارت افز و د در این زمینه م و ض و ع مهم. آن است که سیاست و زارت صنعت معدن و تجارت مشخص. شده و قرار بر این است ضمن و ر و د کلیه محص و لات.

به گزارش ب و رس تابناک امین صحاف رئیس انجمن ت و لیدکنندگان ل و له. اتصالات و پلی اتیلن در رابطه با م و ض و عات مطرح شده. در رابطه با اینکه مقصر کمب و د سرم ب و رس کالا است. بیان کرد برخی بیان می کنند که به دلیل عرضه .

به گزارش ب و رس تابناک مدتی است که رئیس جمه و ر منتخب. در گفته های خ و د از بازار سرمایه و ا و ل و یت ب و رس. در میان سایر مسائل برای د و لت سخن میگ و ید به ط و ری. که در مراسم تنفیذ نیز به این م و ض و ع اشاره کرد.

رییس اتحادیه مشا و ران املاک با بیان اینکه تفکیک و زارت راه. و شهرسازی به نفع مردم است گفت برخی مسئ و لان فعلی. ح و زه مسکن تلاش می کنند در د و لت آینده هم حض و ر. داشته باشند در حالی که عملکرد قابل دفاعی در عرضه .

آشفته بازار سیمان و گرانی این کالا باعث شده د و باره. برخی دی و اری ک و تاه تر از ب و رس برای این گرانی پیدا. تعیین قیمت را یدک می کشد و باعث می ش و د. دست دلالان و و اسطه ها از بازارهای مختلف ک و تاه ش و د.

به گزارش ب و رس تابناک هن و ز یک سال نیست که برخی. کارشناسان اقتصادی گرانی ها را تقصیر بازار سرمایه انداختند و . نشان به نشان که بازار سرمایه سق و ط رد و گرانی. سیمان را پیراهن عثمان کرده اند و گرانی این کالا.

شاخص ب و رس در هفته چهارم تیر د و باره بازدهی مثبت را. تجربه کرد این در حالی است که با و ج و د حض و ر. چالش عرضه شاخص در مرز ر و انی 1 310 میلی و ن و احد.

به گزارش ب و رس تابناک بازدهی بازار سهام در هفته آخر. این برای چهارمین هفته مت و الی است که ب و رس با بازدهی. مثبت و ثبت مالکیت حق و قی به حقیقی مثبت م و اجه میش و د. البته در چهار هفته مزب و ر دامنه بازدهی کمتر شده اما.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت برای بهب و د ر و ند معاملات ب و رس. باید به سمت افزایش دامنه ن و سان و در نهایت حذف. کامل آن حرکت کرد زیرا ر و ندهای هیجانی مثبت و منفی. با و ج و د دامنه ن و سان باعث انحراف بیشتر معاملات ب و رس می.

به گزارش ب و رس تابناک ن و ید قد و سی" درباره تدا و م ر و ند صع و دی. شاخص ب و رس افز و د پیش بینی تدا و م ر و ند صع و دی ب و رس و ابسته. به تغییرات شاخص های تاثیرگذار بر ب و رس در هفته و . ماه های آینده است و ی اظهار داشت پیش بینی دقیق.

به گزارش ب و رس تابناک محمدرضا پ و رابراهیمی با اشاره به اینکه. بازار سرمایه در و اقعیت میدانی نیاز به یکسری اقدامات بنیادی. بلند مدت دارد تا دغدغه های سرمایه گذاران و سهام. شرکت های ب و رسی حل ش و د افز و د البته همزمان باید یکسری.

به گزارش ب و رس تابناک ب و رس پس از گذر کردن از. ر و زهایی که در ج و خبر اعلام نامزدهای ریاست جمه و ری که. سبز ب و د برای د و مین ر و ز مت و الی در منطقه سرخ ماند. و اکثر سهم های بازار فشار فر و ش را تجربه کردند.

تقابل عرضه و تقاضا در بورس امروز 16 مرداد

تقابل عرضه و تقاضا در بورس امروز 16 مرداد

به گزارش اقتصادنیوز ، سهام داران و فعالان بورس تهران در حالی خود را برای معاملات روز شنبه آماده می‌کنند که شاخص کل در کانال 1.4 میلیونی قرار گرفته است. برای پیش بینی بورس امروز –شنبه شانزدهم مرداد- به روند بازار سهام در روز چهارشنبه نگاه می‌کنیم. روز چهارشنبه شاخص کل بورس 30 هزار و 414 واحد صعود کرد، شاخص هم‌وزن 2 هزار و 574 واحد رشد کرد و شاخص کل فرابورس 281 واحد بالا آمد.

در پایان معاملات ‌روز چهارشنبه، 264 نماد رشد قیمت و 206 نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، 54 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 42 درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

روز چهارشنبه در بورس شرکت‌های داروسازی ابوریحان (دابور)، معدنی دماوند (کدما) و صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)‌ بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز نماد فولای (شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد)، بنو (بیمه تجارت نو) و شتوکا (توکا رنگ فولاد سپاهان) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس شرکت تولیدی مهرام (غمهرام)، تکنوتار (تکنو) و سامان گستر اصفهان (ثامان) در روز چهارشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا)، کشت و دام قیام اصفهان (زقیام) و پگاه فارس (غفارس) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

عرضه و تقاضای بورس در انتهای معاملات روز چهارشنبه، علامتی کارآمد برای پیش بینی عرضه و تقاضای بازار سهام در روز ‌شنبه است. در پایان معاملات روز چهارشنبه بازار با مازاد تقاضا 415 میلیارد تومانی بسته شد.

بورس

افزایش ارزش صف‌های خرید

در پایان معاملات چهارشنبه 42 نماد صف فروش داشتند و تعداد نمادهای صف خرید 54 نماد بود. همچنین در این روز ارزش صف‌های خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته 36 درصد رشد کرد و در عرضه و تقاضا در بورس رقم 805 میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف‌های فروش نیز 12 درصد کاهش یافت و 390 میلیارد تومان شد.

بیشترین تقاضاها

روز چهارشنبه شرکت سپید ماکیان (با نماد معاملاتی سپید) با صف‌ خرید 174 میلیارد تومانی برای هشتمین روز متوالی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از سپید، نمادهای فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) و وهامون (شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین عرضه‌ها

بیشترین صف فروش نیز به غدام (خوراک دام پارس) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش 64 میلیارد تومانی داشت. پس از غدام، ثالوند (سرمایه‌گذاری مسکن الوند) و سنیر (سیمان سفید نی‌ریز) بیشترین صف فروش را داشتند.

بورس

پیش بینی بورس امروز

در آخرین روز کاری هفته شاخص کل بورس 30 هزار واحد رشد کرد و پس از دو روز شاهد ورود پول حقیقی به بازار سهام بودیم. علاوه بر این تقاضای بازار نیز افزایش یافت و ارزش صف‌های خرید در پایان معاملات روز چهارشنبه با افزایش 36 درصدی به رقم 805 میلیارد تومان رسید و ارزش مازاد تقاضای بازار به 415 میلیارد تومان رسید.

بدین ترتیب در تمام روزهای هفته معاملات بازار با مازاد تقاضا بسته شد. اهمیت این نکته وقتی روشن می‌شود که بدانیم در 111 روز معاملاتی گذشته بورس تهران از 25 بهمن 1399 تاکنون تنها در 7 روز کاری بازار با مازاد تقاضا بسته شده است که 5 روز آن به هفته اخیر اختصاص دارد که در 9 ماه گذشته بی‌سابقه است. آخرین بار در اولین هفته کاری آذرماه در تمام روزهای هفته معاملات روزانه بازار با مازاد تقاضا بسته شد. همچنین در طی این دوره بیشترین رقم نیز در روز چهارشنبه 13 مرداد رقم خورد. بنابراین با توجه به رشد ارزش مازاد تقاضای بازار در روز چهارشنبه می‌توان گفت که روندهای مثبت بازار سهام همچنان تداوم دارد.

تعادل عرضه و تقاضا در بورس با ارائه همزمان چند مشوق بنیادی توسط دولت

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: دولت با ارائه همزمان چند مشوق‌ بنیادی می‌تواند بورس را به سرعت به سمت افزایش تقاضا و وضعیت متعادل بازگرداند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وحید بلالی با انتشار یادداشتی با عنوان "لزوم شوک دولت به بورس با مشوق‌های بنیادی" در مهر اعلام کرد: طی چند ماه گذشته بازار سرمایه از کمبود پول به شدت رنج می‌برد و ارزش معاملات خرد در هفته‌های اخیر کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان بود و حتی در هفته گذشته به کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان رسید.

تا زمانی که ارزش معاملات بالاتر از ۳ هزار میلیارد تومان نرفته و در محدوده ۷ هزار میلیارد تومان تثبیت نشده و روند رو به رشد تا ۱۰ هزار میلیارد تومان ندارد، نمی‌توان به وضعیت بازار سرمایه امیدوار بود و بازار همچنان در جا خواهد زد. این روزها تنها دولت می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند. طبق اظهارات رئیس سابق سازمان بورس، ۷۴ درصد از سهام بورس متعلق به دولت بوده و می‌تواند با مشوق‌های بنیادی مختلف بازار سرمایه را به روند صعودی تغییر جهت دهد.

مشوق نرخ خوراک

اصلی‌ترین مشوق دولت در شرایط فعلی پایین آوردن نرخ بهره به کمتر از ۲۰ درصد است که طبق برآوردها فعلاً قصد چنین کاری را ندارد. البته دولت در شرایط فعلی بدون دست زدن به نرخ بهره نیز می‌تواند شرایط کلی بازار سرمایه را سامان دهد. دومین مشوق نرخ خوراک صنایع بزرگ مانند پترو پالایشی‌ها است که می‌تواند باعث سودآوری بیشتر این نمادها شود.

آغاز سیاست‌های مالیاتی بر مسکن

یکی از بزرگترین بازارها که متأسفانه در سال‌های اخیر به شدت به بازار سرمایه‌ای تبدیل شده و کارکرد مصرفی را از دست داده بازار مسکن است. این بازار به دلیل توانایی در حبس پول‌های بزرگ می‌تواند هر بازار رقیب دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. اقتصاد کشورهای پیشرفته هیچ گاه اجازه حباب گرفتن در بازار مسکن را نداده و سعی بر این است با سیاست‌های مالیاتی بتوانند پول‌ها را به سمت بازارهای مولد اقتصادی به چرخش درآورند.

حتی بخشی از پول این بازار برای بهتر شدن بازار سرمایه کافی است و می‌تواند پول را به چرخه حمایت از سهام هدایت کند. طبق بررسی‌ها حجم پول در چرخش اقتصاد ایران در شرایط فعلی کمتر از ۳۰ درصد بوده در صورتی که این میزان در کشورهای توسعه یافته بیش از ۷۰ درصد است. وقتی حجم پول در چرخش اقتصاد کاهش یابد، بازار سرمایه با رکود سنگین مواجه شده و حتی توان تسهیلات دهی بانک‌ها نیز به شدت کاهش خواهد یافت.

سیاست‌های مالیاتی در مسکن می‌تواند به آزادسازی بخشی از پول‌ها و کمک به چرخش آزاد آن حرکت کرده و این عمل می‌تواند توان تسهیلات دهی در بخش مسکن را نیز بیشتر کرده و مسکن را به دست مصرف کننده واقعی برساند. سومین مشوق به بورس می‌تواند سیاست‌های مالیاتی بر سفته بازی در بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا باشد.

تمرکز ویژه بر کارمزد در بانکی‌ها

در گروه بانکی دولت قصد دارد با تمرکز ویژه بر کارمزدها درآمدهای عملیاتی آنها را به سمت بهره‌وری پیش ببرد. کوچک کردن بانک‌ها، کاسته شدن شبعات، تمرکز بر بانکداری اینترنتی، پرهیز از تسهیلات دستوری راه‌هایی است که می‌توان وضعیت گروه بانکی حاضر در بورس را بعد از چند سال سامان بخشید.

تحریک تقاضا در بورس

با قرار گرفتن سهم‌ها در کف قیمتی، دولت بعد از ارائه مشوق‌های بنیادی می‌تواند با حمایت از طریق بازارگردانان و تزریق پول به سمت تقاضا کمک کرده و عرضه را نیز کاهش دهد تا نمادها بتوانند با وضعیت بهتری مواجه شوند. اجرای هم زمان مشوق‌های فوق می‌تواند بازار سرمایه را به سرعت به سمت افزایش تقاضا سوق داده و بورس را به وضعیت متعادل بازگرداند.

عامل تغییرات در قیمت عرضه و تقاضا در بازار سهام

عرضه و تقاضا

بهتر است قبل از اینکه به مسئله‌ اصلی بپردازیم، مقدار عرضه و تقاضا و همچنین علت تغییرات قیمت بازار سهام را درک کنیم تا بتوانیم تصمیم درستی بگیریم.

با دانستن تغییرات قیمت نمودار عرضه و تقاضا بهتر می‌توان تحلیل تکنیکال داشت و با درک این مطالب می‌توانید فهم دقیقی از عرضه و تقاضا داشته باشید.

عرضه سهام

عرضه، به افرادی که خواهان فروش سهام خود به هر قیمتی هستند گفته می‌شود.

این عرضه و تقاضا در بورس بدان معناست که اگر ۱۰ سهامدار داشته باشیم هرکدام از آن‌ها علاقه‌مند سهام خود را به قیمت مشخصی بفروشند.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید هر سهامدار، سهم خود را به‌صورت متفاوت از سهامدار دیگری ارزش‌گذاری کرده است. همان‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید سهامداران سمت راست قیمت بالاتری نسبت به سهامداران سمت چپ مشخص کرده‌اند.

اگر از اتفاقات بازار باخبر باشید متوجه خواهید شد با افزایش قیمت‌ها تعداد سهام عرضه‌شده نیز افزایش پیدا می‌کنند. اگر قیمت بازار ۱۰۰ تومان باشد با توجه به شکل تنها یک سهامدار، سهم خود را به فروش می‌رساند ولی اگر قیمت ۱۲۵ تومان باشد تعداد سهامی که عرضه می‌شوند به ۵ سهم می‌رسد.

تقاضا برای سهام

تقاضا، به تمام خریدارانی که خواهان خرید سهام به هر قیمتی هستند گفته می‌شود.

شاید به یاد داشته باشید که در یک دوره‌ زمانی صنعت مسکن و ساخت‌وساز دارای رونق بسیار بالایی بود که همین امر باعث تقاضای مصالح ساختمانی همچون سیمان، کاشی و سرامیک شده بود. با درخواست این مصالح بازار آن‌ها نیز وارد رونق خوبی شد. این امر باعث افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها شد، یعنی تقاضای این‌گونه از محصولات افزایش یافت.

برای فهمیدن بهتر این مسئله می‌توانید از مثال قبلی استفاده کنید. اگر ۱۰ نفر را در نظر بگیرید که خواهان خرید سهام با یک قیمت مشخص هستند،درنتیجه داریم:

تقاضا برعکس عرضه می‌باشد به این صورت که اگر قیمت بالا برود افرادی کمتری حاضر به خریدن سهام خواهند بود. در این صورت اگر قیمت هر سهام را ۱۳۸ تومان در نظر بگیرید تنها ۴ نفر می‌توانند سهام خریداری کنند.

در زیر می‌توانید نمودار مربوط به تقاضای کل را مشاهده کنید همان‌طور که متوجه خواهید شد این نمودار دارای شیب نزولی است.

تعادل بازار عرضه و تقاضا

تعادل بازار به نقطه‌ای می‌گویند که در آن عرضه و تقاضا باهم برابر باشد، یعنی فروشندگان به همان اندازه که سهامدار کالای خود را عرضه می‌کنند احتیاج دارد. این بدان معناست که کالایی به‌طور مازاد و یا کمبودی در آن وجود ندارد. درنتیجه هیچ تمایلی برای تغییر قیمت وجود ندارد. در نمودار زیر نقطه تعادل عرضه و تقاضا را می‌توانید به‌صورت واضح مشاهده کنید:

با استفاده از مثال‌هایی که در مورد خریداران و فروشندگان زده‌ایم به‌وضوح می‌توانید نقطه تعادل بازار را مشاهده کنید:

همان‌طور که مشاهده می‌کنید با قیمت ۱۲۷ ‌تومان عرضه و تقاضا با تعداد نفرات ۵ نفر به تعادل رسیده است و هر دو باهم برابر شده‌اند.

اگر به این مبحث از دیدگاه علمی نگاه کنیم مشاهده خواهیم کرد که خریداران و فروشندگان با یکدیگر معامله می‌کنند. تنها خریدارانی که به خریدن سهام علاقه‌مند هستند با فروشندگان که از دیگر فروشندگان راغب‌ترند معامله می‌کنند‌.

همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید فروشنده دیگر سهام خود را باقیمت ۱۲۸ تومان به فروش می‌رساند ولی خریدار تنها سهامی با قیمت ۱۲۵ تومان خریدار است درنتیجه، هیچ معامله‌ای بین این دو صورت نمی‌گیرد.

دلیل کاهش و افزایش قیمت سهام در بازار

در مطالب قبلی تمام اطلاعات را در مورد عرضه و تقاضا توضیح داده‌ایم، درنتیجه باید اطلاعات شما در این زمینه کامل شده باشد و با سازوکار بازار بورس آشنا شده باشید.

با توجه به آنچه مرور کردیم مشخص است که عرضه و تقاضا می‌تواند باعث تغییرات قیمت در بازار بورس شود.

با یک مثال ساده می‌توانیم این مطلب را بیان کنیم، مثلاً اگر تنها یک سهامدار بخواهد سهم خود را به قیمت ۱۳۸ تومان بفروشد و دیگر سهامداران دیگر با این عرضه و تقاضا در بورس قیمت معامله نکنند، درنتیجه ۹ خریدار دیگر بدون اینکه سهامی باقیمت بخرند باقی می‌مانند.

حال اگر افراد دیگری تمایل زیادی به خرید سهام این شرکت را داشته باشند، باید قیمت بالاتری از ۱۳۸ تومان بپردازند که این مسئله باعث رشد قیمت سهام آن شرکت می‌شود‌، درنتیجه باید معاملات در قیمت‌های بالاتری صورت بگیرد.

در نتیجه هرگاه تقاضا از عرضه بیشتر شود باعث تغییر نقطه تعادل می‌شود و قیمت سهام رشد پیدا می‌کند و معاملات در قیمت‌های بالاتری صورت می‌گیرد.

این مسئله برای عرضه نیز صدق می‌کند به این معنا که اگر خریداران خواهان سهام، سهامدار باقیمت بالاتر از عرضه کنندگان باشد باعث ایجاد حس رقابت در میان فروشندگان می‌شود و نقطه تعادل به سمت قیمت پایین تری نزول می‌کند.

اگر می خواهید در بازار بورس و یا هر بازار دیگری سرمایه گذاری کنید باید با این عوامل به خوبی آشنا باشید تا بتوانید از سرمایه خود به نحو احسن استفاده کنید. درنتیجه شما باید به دنبال سهام شرکتی باشید که تقاضای آن بیشتر از عرضه آن باشد.

یکی از بهترین ابزارهایی که می‌توانید از سهام آن استفاده کنید صنعت سیمان، پتروشیمی، خودروسازی و ساختمان است. قبل از خرید سهام این شرکت‌ها باید بدانید که چه عواملی بر قیمت آن‌ها تاثیر می گذارد.

میزان عرضه و تقاضا یک مسئله مهم و تاثیر گذار بر روی این بازار است که نمی‌تواند از آن به‌راحتی گذشت. رقابتی و یا انحصاری بودن صنعت نیز یکی از عوامل مهم تاثیر گذار است.

اگر یک محصول به هر اندازه‌ای انحصاری‌تر باشد به همان اندازه برای سهامداران خود سودآور است؛ زیرا دیگر رقیبی در آن زمینه وجود ندارد تا با آن رقابت کند. درنتیجه قیمت در اختیار خود سهامدار است.

حجم سرمایه گذاری، وضعیت صنایع مرتبط و تحولات فناوری از دیگر عوامل تاثیرگذار دیگر در قیمت سهام است. با بررسی تمام این موارد می‌توانید هوشمندانه‌تر سهام مورد نظر خود را خریداری کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

واقعی شدن قیمت‌ها با تناسب عرضه و تقاضا خودرو در بورس کالا

خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: عرضه خودرو در بورس کالا در صورت تناسب میزان عرضه با تقاضا باعث واقعی شدن قیمت‌ها خواهد شد.

به گزارش بازار، محمد خدابخشی در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا، اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس کالا اگر با تقاضای بازار متناسب باشد می‌تواند منجر به واقعی شدن قیمت‌ها و کاهش التهاب بازار شود.

وی افزود: چنانچه در عرضه خودرو در بورس کالا، بخش قابل توجهی از نقدینگی به سمت این بازار بیاید و تقاضای زیادی شکل گیرد، اما عرضه خودرو به میزان مورد نیاز نباشد و واردات هم انجام نگیرد؛ منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد لذا باید مراقبت کرد تا این اتفاق نیافتد.

وی ادامه داد: عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کنند؛ اگر به میزان مورد نیاز کشور، واردات خودرو انجام نگیرد قیمت‌ها در بورس کالا هم واقعی نخواهند شد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان یادآوری کرد: عرضه خودرو در بورس کالا منجر به شفافیت می‌شود چرا که جزییات خرید و فروش در دسترس عموم قرار دارد و این نوع عرضه با ایجاد شفافیت از بروز رانت و دلال بازی جلوگیری خواهد کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.