ارزش سهام در مقابل قیمت


مبلغ اسمی سهام

در این متن برای توضیح مبلغ سهام اسمی مطالبی را به شما ارائه می دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر بهتر است در ادامه با ما همراه باشید.

مبالغ اسمی سهام

به مبلغی که روی برگه سهام نوشته شده است مبلغ اسمی سهام گفته می شود.

مثلا شرکتی که در بدو تأسیس سهام 200 هزارتومانی صادر کرده است و جمعا با ۱۰۰ عدد سهام و تعدادی سهام‌دار، سرمایه‌ای معادل 100 میلیون تومان دارد. حال این شرکت پس از سال‌ها فعالیت و رونق کسب و کار خود به جایگاهی رسیده که ارزش واقعی هر سهام آن بسیار بیشتر از ۱۰۰ هزارتومان و حتی معادل چند میلیون تومان است.

ماده ۱۵۸ در خصوص منابعی که از طریق آنها می توان مبلغ اسمی سهام جدید را پرداخت نمود در چهار بند بیان می دارد:

 1. پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد.
 2. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
 3. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
 4. تبدیل اوراق قرضه به سهام.

البته بدیهی است اگر مبلغ اسمی سهام جدید از مبلغ واقعی آنها کمتر باشد، خریداران بایستی مبلغ واقعی سهام را پرداخت نمایند.

بنابراین سهامداری که سهام جدید را خریداری می نماید می تواند به چهار روش مندرج در ماده ۱۵۸ مبلغ اسمی سهام جدید را پرداخت نماید که ذیلا آنها را به صورت مجزا مورد بررسی قرار میدهیم.

مبلغ اسمی سهام

مبلغ اسمی سهام چیست؟

در پاسخ به سوال منظور از مبلغ اسمی سهام چیست باید بگوییم از جمله اصطلاحاتی که در شرکت های سهامی خاص زیاد شنیده می شود مبلغ اسمی سهام گفته می شود.ارزش سهام و یا مبلغ اسمی سهام در حقیقت آن مبلغی می باشد که بر روی برگه سهام نوشنه شده است. این که مبلغ اسمی سهام چه اثراتی دارد و یا اینکه در چه زمانی استفاده می گردد.

پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد

رایج ترین و آسان ترین روش پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید، پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهم می باشد بند ۱ ماده ۱۵۸) مثلا اگر شخصی ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی خریداری نموده، مبلغ 100.000 ریال نقدأ به شرکت پرداخت نماید.

طبق تبصره ۱ ماده ۱۵۸: «فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است، به عبارت دیگر در سهامی خاص می توان تمامی مبلغ اسمی سهام جدید را ارزش سهام در مقابل قیمت به صورت غیر نقد پرداخت نمود مثل اینکه بابت مبلغ اسمی سهام جدید ماشین آلات به شرکت واگذار نمود.

البته تبصره ۱ ماده ۱۵۸ در راستای بند ۲ ماده ۲۰ تنظیم شده است چون طبق بند ۲ ماده ۲۰ در شرکت سهامی خاص در بدو تأسیس تمام سرمایه می تواند غیر نقد باشد لذا به طریق اولی افزایش سرمایه نیز می تواند تماما غير نقد باشد و این نظر مورد قبول برخی نیز قرار گرفته است.

در مقابل برخی با توجه به ظاهر بند ۴ ماده ۱۸۳ معتقدند که فقط قسمتی از مبلغ اسمی سهام جدید شرکت های سهامی خاص را می توان به صورت غیر نقد تأدیه کرد.

موسسه حقوقی پایش مجری تخصصی ثبت شرکت

تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید

اگر اشخاص ثالثی از شرکت مطالبات نقدی حال شده داشته باشند می توان این مطالبات را به سهام جدید تبدیل نمود (بند ۲ ماده ۱۵۸) مثل اینکه شخصی از شرکت 100.000 ریال طلبکار است در مقابل شرکت بابت پرداخت بدهی خود ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی به ارزش 100.000 ریال صادر و تسلیم می نماید.

لذا مطالبات مؤجل قابل تبدیل به سهام جدید نمی باشد و کلمه اشخاص در بند ۲ ماده ۱۵۸ مطلق بوده و شامل سهامداران فعلی نیز می باشد.

انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت طبق بند ۳ ماده ۱۵۸ مبلغ اسمی سهام جدید را می توان از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت نیز پرداخت نمود. در خصوص بند ۳ ماده ۱۵۸ نکات ذیل قابل اشاره است:

الف – از آنجا که طبق ماده ۹۰ تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است لذا این مقدار از سود را نمی توان بدون توافق سهامدار به سرمایه شرکت منتقل نمود ولي الباقی حتی بدون توافق صاحبان سهام قابل انتقال به سرمایه شرکت است.

ب- از آنجا که طبق تبصره ۲ ماده ۱۵۸ انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است و از آنجا که این اندوخته طبق ماده ۱۴۰ اجباری است و میزان آن یک دهم سرمایه شرکت است و از آنجا که کسر کردن از سود خالص مازاد بر آن اختیاری است لذا به نظر می رسد که منظور از اندوخته در بند 3 ماده ۱۵۸ اندوخته اختیاری می باشد نه قانونی.(اجباری )

ج- یکی از طرق پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید، انتقال عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت است که این روش نیز از روش های متداول پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید است. در ماده ۱۶۰ به عواید حاصله اضافه ارزش سهام جدید اشاره شده است.

منظور از «اضافه ارزش سهم» چیست؟

اگر ارزش واقعی سهام یک شرکت بیشتر از ارزش اسمی آنها باشد از آنجا که در افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، مبلغ اسمی سهام جدید افزایش نمی یابد در حالی که مبلغ واقعی آنها افزایش یافته است و از آنجا که این افزایش متعلق به صاحبان سهام قدیم است لذا خریداران جدید قیمت واقعی سهام را پرداخت می نمایند و مابه التفاوت قیمت واقعی و اسمی اضافه ارزش سهم دارد که شرکت می تواند اضافه ارزش سهم را به اندوخته منتقل سازد یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد. به این سهام مسامحت سهام جایزه گفته می شود چون در ظاهر سهامداران سابق مبلغی بابت دریافت سهام جدید پرداخت نمی نمایند.

ماده ۱۶۰ مقرر می دارد:

«شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. شرکت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد با نقد) بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

البته به نظر می رسد اگر مبلغ واقعی سهام بیشتر از مبلغ اسمی باشد شرکت موظف است اضافه ارزش سهم را از خریداران دریافت نماید و در مقابل اگر ارزش اسمی کمتر از ارزش واقعی باشد بایستی نقصان ارزش سهم را به خریداران مسترد نماید.

در خصوص «اضافه ارزش سهم عبارتی تحت عنوان «صرف سهام » وجود دارد که طبق ماده ۱۵ اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این اصطلاح اینگونه تعریف شده است: « مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد و گزارش هیات مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر اینکه نحوه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد

بنابراین مصرف سهام به معنای نحوه مصرف اضافه ارزش سهام فروخته شده توسط شرکت می باشد.

تبدیل اوراق قرضه به سهام

تبدیل اوراق قرضه به سهام

این شیوه پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید با توجه به غیر شرعی اعلام شدن اوراق قرضه توسط شورای محترم نگهبان منتفی به انتفاء موضوع است و به نظر می رسد که با توجه به جایگزینی اوراق مشارکت به جای اوراق قرضه می توان در صورت تصویب شرکت اوراق مشارکت را به سهام تبدیل نمود و بند ۴ ماده ۱۱ اساسنامه نمونه شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیز این امر را پیش بینی نموده است.

ارزش سهام عدالت، دارایکم و پالایشی یکم در 12 آذر 99

ارزش سهام عدالت امروز کاهشی بود و دارایکم نیز افت کرد.

ارزش سهام عدالت، دارایکم و پالایشی یکم در 12 آذر 99

امروز ۱۲ آذر ماه آخرین روز کاری بورس در هفته جاری بازار پر عرضه و با ریزش ۴۷۶۷ واحدی شاخص کل بورس و قرار گرفتن در ارتفاع یک میلیون و ۴۶۸ هزار واحد آغاز شد اما رفته رفته از حجم عرضه کاسته و تقاضا افرایش یافت. شاخص کل بازار سرمایه که امروز روز پر نوسانی را پشت سر گذاشت در نهایت و در حالیکه تا یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد صعود کرده بود در نهایت با ۲۶۹۳ واحد کاهش به کار خود خاتمه دارد. شاخص کل بورس امروز با ۲۶۹۳ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد را ثبت کرد.​

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، مخابرات ایران، و بانک پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل بانک ملت، معدنی و صنعتی گل گهر، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

ارزش سهام عدالت چقدر شد؟

همزمان با افت شاخص کل بورس تهران ارزش سهام عدالت نیز امروز کاهشی بود. قیمت پورتفوی بورسی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۸۱ هزار و ۷۲۹ تومان معادل ۰.۷ درصد کاهش یافت و به ۱۱ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۵۸۷ تومان رسید.

بر این اساس، ارزش ۶۰ درصد از سهام عدالت آزاد شده به ۶ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۳۵۲ تومان رسید.

قیمت سهام عدالت و دارایکم

ارزش دارایکم چقدر شد؟

قیمت پایانی هر واحد از دارایکم با افت ۳.۰۵ درصدی نسبت به روز معاملاتی گذشته ۲۰ هزار و ۱۰۹ تومان معامله شد تا ارزش ۲۰۰ واحد از اولین ETF دولتی به ۴ میلیون و ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان کاهش پیدا کند. البته در معاملات روز جاری آخرین قیمت معامله شده برای هر واحد از دارایکم با کاهش ۵.۶۲ درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل ۱۹ هزار و ۵۷۵ تومان معامله شد.

ارزش پالایش یکم چقدر است؟

قیمت پایانی هر واحد از پالایش یکم با افت ۶.۶۶ درصدی نسبت به دیروز ۱۰ هزار و ۶۱۷ تومان معامله شد تا ارزش ۵۰۰ واحد از دومین ETF دولتی به ۵ میلیون ۳۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش پیدا کند. البته در معاملات روز جاری آخرین قیمت معامله شده برای هر واحد از پالایش یکم با کاهش ۸.۹۵ درصدی نسبت به روز عرضه ۱۰ هزار و ۳۵۶ تومان معامله شد.

ارزش سهام تسلا از ۱ تریلیون دلار فراتر رفت

شرکت خودروسازی الکتریکی ایلان ماسک به‌سرعت در حال رشد است و در تازه‌ترین جهش، ارزش سهام تسلا روز دوشنبه به مرز ۱ تریلیون دلار رسید و از آن فراتر رفت. موضوعی که یک نقطه عطف در تاریخ این شرکت محسوب می‌شود.

تاکنون تنها ۱۱ شرکت به چنین ارزشی دست یافته‌اند و این موفقیت، تسلا را در ردیف غول‌های فناوری مانند اپل، آمازون، فیس‌بوک و گوگل قرار می‌دهد.

ارزش سهام تسلا در میانه‌ی روز دوشنبه (دوشنبه شب به وقت تهران) با رسیدن هر سهم به ۹۹۸.۲۲ دلار به مرز ۱ تریلیون دلار نزدیک شد. ارزش سهام این شرکت اندکی زیر این میزان باقی ماند و سپس ناگهان با رشدی قابل توجه، ارزش هر سهم تسلا به ۱۰۲۴٫۸۶ دلار رسید و در ۱۲٫۶۶ درصد بسته شد. این نخستین باری است که ارزش هر سهم تسلا از مرز هزار دلار عبور می‌کند.

افزایش ارزش هر سهم تسلا به دلیل چند خبر مهم مرتبط با این شرکت صورت گرفت. از جمله غول اجاره خودرو، «هرتز» (Hertz) که به‌تازگی از ورشکستگی خارج شده، با خرید ۱۰۰ هزار خودروی الکتریکی از این خودروساز موافقت کرد. این قرارداد شمار خودروهای الکتریکی هرتز را به ۲۰ درصد کل ناوگان این شرکت افزایش خواهد داد و تسلا مدل ۳ از ماه آینده به‌عنوان گزینه‌های موجود برای کرایه در آمریکا و برخی شهرهای اروپا دردسترس خواهد بود.

خبرهای دیگری هم به رشد سهام تسلا کمک کردند، از جمله تحلیل «آدام جوناس» (Adam Jonas) تحلیل‌گر «مورگان استنلی» (Morgan Stanley) که اعلام کرد ارزش هر سهم تسلا در حال دستیابی به هدف هزار و ۲۰۰ دلاری و تکرار رتبه‌ی بالای خود در میان دیگر خودروسازان است.

همچنین گزارش دیگری از سوی «جاتو داینامیکس» (JATO Dynamics) اعلام کرد که تسلا مدل ۳ پرفروش‌ترین خودروی اروپا در ماه گذشته بوده است و طبق گزارش رویترز، تسلا را به نخستین خودروی الکتریکی با فروش بیش از خودروهای موتور درون‌سوز تبدیل کرده دارد.

افزایش ارزش سهام تسلا به هفته‌ی گذشته هم مرتبط است که تسلا از سود ۱٫۶۲ میلیارد دلاری خود در سه ماهه‌ی سوم سال ۲۰۲۱ خبر داد. میزانی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۳۳۱ میلیون دلار، رشد ۳ برابری را نشان می‌دهد.

این سود زیاد، به لطف فروش بی‌سابقه‌ی تسلا با وجود کمبود جهانی تراشه و محدودیت‌های زنجیره‌ی تأمین که صنعت را تحت تاثیر قرار داده، به‌دست آمده است.

گفتنی است تسلا در حالی به این رکورد دار درآمد خالص دست یافته که بیشتر فروش آن حاصل از مدل‌های ارزان‌تر Y و X است.

این شرکت همچنین در سه ماهه‌ی سوم ۱۳٫۷۶ میلیارد دلار درآمد کسب کرد که نسبت به ۸٫۷۷ میلیارد دلار سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است. این درآمد همچنین ۱۵ درصد بیشتر از ۱۱٫۹۶ میلیارد دلار گزارش شده در سه ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ است.

سهام تسلا تا کنون سابقه‌ی نوسان زیادی داشته است که گاهی از توییت‌های ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت هم تأثیر می‌گیرد. اما در چند وقت گذشته، با وجود چند افت شدید، ارزش تسلا همواره در حال افزایش بوده است به طوری که ارزش هر سهم آن از ۴۲۰ دلار سال گذشته حدود ۳ برابر شده است.

ارزش بازار (Market cap) در کریپتو به چه معناست؟

market-cap ارزش بازار

ارزش بازار (Market cap) اصطلاحی رایج در دنیای ارز دیجیتال است. ارزش بازار، معیاری مهم است که برای درک چشم انداز بازار کریپتو باید با آن آشنا شوید. ممکن است فکر کنید فقط قیمت، روشی مطمئن برای سنجش ارزش ارز دیجیتال است. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که چرا این موضوع صحیح نیست و چرا برای ارزشگذاری توکن باید از اصطلاح ارزش بازار استفاده کنید.

ارزش بازار ارز دیجیتال چیست؟

ارزش بازار، معیاری است که ارزش و میزان ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. ارزش بازار با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

قیمت فعلی ارز دیجیتال × موجودی در گردش ( تعداد کل کوین های موجود در بازار) = ارزش بازار ارز دیجیتال

ارزش بازار برای تعیین ارزش ارز دیجیتال و مقایسه دقیق آن با سایر کریپتوها می‌باشد.

آیا اصطلاح ارزش بازار برای شما آشنا است؟ این اصطلاح از بازار بورس وام گرفته شده است، به طوری که ارزش بازار بورس برابر است با قیمت فعلی هر سهم ضرب در تعداد کل سهام موجود. بنابراین فرمول زیر به دست می‌آید:

ارزش بازار سهام شرکت = تعداد کل سهام × قیمت فعلی هر سهم

ارزش بازار ارز دیجیتال = تعداد کل کوین های در گردش × قیمت فعلی ارز دیجیتال

در دنیای سنتی امور مالی، این روش بیانگر ارزش کل شرکت می‌باشد. اگر هر سهم را به عنوان یک قسمت از کیک شرکت در نظر بگیریم، قیمت هر سهم ضرب در تعداد کل سهام برابر می‌شود با ارزش کل شرکت.

چرا توجه به این موضوع مهم است؟ قیمت هر سهم به تنهایی نمی‌تواند سنجش دقیقی از حجم و ارزش شرکت ارائه دهد. هم چنین قیمت ارز دیجیتال نیز به تنهایی نمی‌تواند سنجش دقیقی از ارزش کل ارز دیجیتال بیان کند.

به این دلیل است که تحلیلگران بازار بورس و تحلیلگران کریپتو از ارزش بازار برای اطلاع رسانی در مورد تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می‌کنند.

فرض کنید که قیمت فعلی توکن ریپل (XRP) برابر با ۰.۵۰ دلار و تعداد کل موجودی در گردش آن ۴۰ میلیارد توکن باشد. پس در این صورت با قراردادن این اعداد در فرمول ذکر شده، ارزش بازار XRP به ۲۰ میلیارد دلار می باشد.

اکنون فرض کنید که قیمت فعلی لایت کوین ۵۰ دلار و تعداد کل موجودی در گردش آن ۸۴ میلیون کوین باشد. از اینرو ارزش بازار لایت کوین ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار می‌شود.

بنابراین اگرچه قیمت لایت کوین بیشتر از XRP است اما XRP موجودی در گردش بیشتری دارد. این امر باعث می‌شود که ارزش بازار XRP بیشتر از لایت کوین شود.

آیا امکان دارد که ارزش بازار لایت کوین بیشتر از XRP شود؟ برای تحقق این امر شرایط زیر باید فراهم شود:

 • قیمت هر کوین لایت کوین افزایش یابد.
 • یا موجودی کل لایت کوین بدون ارزش سهام در مقابل قیمت کاهش قیمت هر کوین، افزایش یابد.

موجودی در گردش، موجودی کل و حداکثر موجودی

سه معیار برای ارزش بازار ارز دیجیتال در گردش وجود دارد: موجودی در گردش، موجودی کل و حداکثر موجودی.

موجودی در گردش رایج ترین معیار است. به تعداد کوین های در گردش بازار که در دسترس عموم می‌باشد، موجودی در گردش می‌گویند.

سرمایه گذاران خوش بین به بازار کریپتو

در دیگر روش های محاسبه ارزش بازار از موجودی کل استفاده می‌کنند که به تعداد کل کوین های موجود گفته می‌شود. این تعداد شامل کوین های مسدود شده، ذخیره شده یا کوین هایی که در بازار عمومی فروخته نشده اند نیز ارزش سهام در مقابل قیمت می‌باشد.

به تعداد کل کوین هایی که در چرخه طول عمر یک ارز دیجیتال می‌تواند ایجاد شود، حداکثر موجودی می‌گویند.

موجودی در گردش دقیق ترین سنجش از ارزش بازار را ارائه می‌دهد زیرا کوین هایی که به صورت عمومی در دسترس نیستند را در نظر نمی گیرد.

ارزش بازار کریپتو برابر با کل سرمایه گذاری های ارز سنتی و فیات نمی باشد

سرمایه گذاران تازه وارد ارز دیجیتال اغلب به اشتباه فکر می‌کنند که ارزش بازار، بیانگر کل سرمایه گذاری های انجام شده به صورت ارز سنتی یا فیات می‌باشد. این باور به چند دلیل زیر اشتباه است:

 • هنگامی که ارز دیجیتال ایجاد می‌شود لزوما تمام کوین ها فروخته نمی‌شوند. اگر فقط یک نفر یک کوین به ارزش یک دلار بخرد و تعداد کل کوین ها ۲۰ میلیون کوین باشد، ارزش بازار آن کوین هم چنان ۲۰ میلیون دلار خواهد بود.
 • اگر تقاضا برای ارز دیجیتال مورد نظر افزایش یابد و مردم به طور گسترده به خرید آن ارز دیجیتال روی بیاورند، قیمت آن کوین افزایش خواهد یافت. این امر باعث افزایش قیمت توکن های خریداری شده توسط افراد دیگر نیز می‌شود و از اینرو ارزش بازار هم افزایش خواهد یافت.
 • اگر هنگامی که ارزش بازار یک ارز دیجیتال به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید، تمام افراد به طور ناگهانی تصمیم به فروش ارز دیجیتال خود بگیرند، به دلیل کاهش تقاضا، قیمت کوین به سرعت سقوط خواهد کرد. در این شرایط، مقدار برداشتی که سرمایه گذاران می‌توانند انجام دهند کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.

این امر باعث اختلاف بسیار زیادی بین ارزش بازار و میزان کل سرمایه گذاری ها می‌شود.

طبق تخمینی که در سال ۲۰۱۷ توسط شرکت جی پی مورگان به عمل آمد، مشخص شد که مجموع سرمایه گذاری های انجام شده در بیت کوین تا سال ۲۰۰۹، شش میلیارد دلار بود که با ارزش بازار ۳۰۰ میلیارد دلاری آن زمان، اختلاف فاحشی داشت. این موضوع بدان معنا است که به ازای هر دلار سرمایه گذاری شده در بیت کوین، ارزش بازار ۵۰ دلار افزایش یافته بود.

ارزش اسمی هر سهم در بازار سرمایه چقدر است؟(راهنمای جامع)

ارزش اسمی هر سهم در بازار سرمایه چقدر است؟(راهنمای جامع)

در این مقاله به مبحث ارزش اسمی هر سهم می پردازیم و به صورت کامل به پرسش هایی از قبیل ارزش اسمی هر سهم چند ریال است؟ (ارزش اسمی هر سهم شرکت‌های سهامی عام معمولاَ چند ریال است؟) ، ارزش هر سهم در بازار سرمایهپاسخ خواهیم داد.

ارزش اسمی سهامی عام چیست ؟ تحلیلگران مختلف با قیمت متفاوتی مواجه می‌شوند و طبق بررسی و تحلیل‌های خود تصمیم می‌گیرند که باید خرید / فروش انجام دهند. هنگامی‌ که با ابزارهایی در بازار مالی سروکار دارید، با ارزش‌های مختلف سهام باید آشنا شوید. در تحلیل بنیادی برای سهم ارزش‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود. ارزش بازاری، ارزش اسمی هر سهم، ارزش دفتری هر سهم و ارزش ذاتی آن. ارزش سهمی هر سهم در بازار سرمایه چقدر است ؟ اگر درباره تحلیل های بنیادی به دنبال اطلاعات بیشتری هستید مطالعه مقاله “تحلیل تکنیکال و بنیادی” را توصیه می کنیم.

تحلیل بودجه 1401 و تأثیر آن بر صنایع بورسی

تحلیل بودجه 1401 و تأثیر آن بر صنایع بورسی

سر فصل‌ها: تحلیل صنایع بورسی تا انتهای سال 1401 چالشهای صنایع مختلف بررسی شرکتهای کوچک پرپتانسیل بررسی جاماندگان بازار اثر…

ارزش واقعی و ارزش بازار حتی برای یک مورد می‌توانند متفاوت باشند.

ارزش سهام

ارزش بازار اندازه‌گیری ارزش پولی یک شرکت است که بر اساس طیف وسیعی از عوامل، از جمله عرضه سهام آن و تقاضای سرمایه‌گذار برای آن سهام تعیین می‌شود. ارزش بازار بر اساس ارزیابی‌های متعددی مانند نسبت قیمت به درآمد، بازده حقوق صاحبان سهام، پتانسیل رشد بلندمدت و دارایی‌ها و ارزش سهام در مقابل قیمت بدهی‌های شرکت محاسبه می‌شود.

به‌طورکلی ارزش بازار یک شرکت می‌تواند با گذشت زمان بالا و پایین شود و اغلب تحت تأثیر شرایط بازار و صنعت قرار دارد. برای به‌دست‌آوردن ارزش دفتری سهم شرکت، دارایی‌ها که معادل پول نقد آن و همه چیزهایی را که باعث ارزشمندتر شدن آن شود، در نظر گرفته می‌شود و تمام بدهی‌ها و هر چیزی را که ارزش شرکت را کم می‌کند را از آن کسر و تقسیم به تعداد سهام مانده می‌کنیم.

اما محاسبه ارزش ذاتی سهام یک فرایند نسبتاً سخت‌تر است. زیرا مواردی وجود دارد که هرگز قادر به‌حساب کردن آنها نخواهید بود.

ارزش اسمی سهام به چه معناست؟

برای پاسخ به سوال قیمت اسمی چیست ؟ ارزش اسمی هر سهم در بازار سرمایه چقدر است ؟ باید بگوییم ارزش اسمی یکی از اجزای مهم بسیاری از محاسبات انواع اوراق قرضه و سهام ترجیحی است، از جمله پرداخت سود، ارزش بازار، تخفیف، حق بیمه و بازده.

ارزش اسمی سهام عادی معمولاً به دلیل ملاحظات عرضه / تقاضا بسیار کمتر از ارزش بازار آن خواهد بود درحالی‌که ارزش اسمی سهام ممتاز باید با ارزش بازار آن همخوانی بیشتری داشته باشد. ارزش اسمی یک اوراق می‌تواند از ارزش بازاری آن متفاوت باشد.

مبلغ اسمی سهام

ارزش اسمی سهام چقدر است؟

ارزش اسمی مستقیماً در شرکتی سرمایه‌گذاری می‌شود که سهام را به‌عنوان وسیله‌ای برای تزریق وجه نقد به معاملات منتشر کرده است و سهام نشان‌دهنده مالکیت بخشی از شرکت است.

سهام ممتاز ممکن است دارای ارزش اسمی خاصی باشد که نشان‌دهنده مبلغی است که شرکت در تاریخ بعدی به سهامدار بدهکار است. سهام عادی ممکن است نسبت به سهام ممتاز ارزش بیشتری از دست بدهد و ممکن است اختلاف بیشتری بین ارزش اسمی و بازار داشته باشد.

با تأثیر تورم یا کاهش تورم، ممکن است در هنگام فروش سهام ارزش اسمی باارزش واقعی اختلاف قیمت کم یا زیادی داشته باشد؛ بنابراین حتی با تغییر اقلام ترازنامه، ارزش بازار سهام ممکن است به طور اساسی متفاوت باشد.

در نتیجه عوامل عرضه و تقاضا، ارزش اسمی سهام عادی معمولاً بسیار کمتر از ارزش بازار آن خواهد بود. ارزش اسمی سهام ممتاز معمولاً باارزش بازار آن مطابقت دارد.

در بازار سرمایه ارزش اسمی قیمتی است که روی یک گواهی سهام، اوراق بهادار یا هر ابزار مالی دیگری چاپ می‌شود که نشان می‌دهد ارزش آن در سررسید چقدر خواهد بود. معمولاً ارزش اسمی 1000 ریال ارزش اسمی نامیده می‌شود. علم اقتصاد، ارزش اسمی قیمت فعلی یک اوراق بهادار را بدون درنظرگرفتن تورم یا عوامل دیگر نشان می‌دهد.

ارزش اسمی سهام به حداقل ارزشی اطلاق می‌شود که برای نوع خاصی از سهام منتشر شده توسط شرکت تعیین می‌شود که از تقسیم ارزش کل سرمایه شرکت بر تعداد کل سهام موجود در آن شرکت محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه ارزش اسمی سهام

فرمول ارزش اسمی سهام بسیار ساده است و از تقسیم سرمایه بر تعداد سهام باقی‌مانده شرکت به دست می‌آید.

تعداد سهام باقی‌مانده شرکت / سرمایه سهام شرکت= ارزش اسمی سهام

مراحل محاسبه ارزش اسمی سهام

فرمول را می‌توان با استفاده از مراحل زیر به دست آورد:

 1. ابتدا کل سرمایه را تعیین کنید که به‌راحتی در سایت کدال در ترازنامه شرکت در دسترس است.
 2. در مرحله بعد، تعداد سهام شرکت را تعیین کنید. (لطفاً در نظر داشته باشید که نه از سهام مجاز بلکه سهام پرداخت شده استفاده می‌شود که از سایت tsetmc روی تابلوی نماد هر شرکت نیز درج شده است)
 3. در نهایت، فرمول از تقسیم کل سرمایه سهام پرداخت شده (مرحله 1) بر تعداد سهام باقیمانده شرکت (مرحله 2)، به دست می‌آید.

در حال حاضر سرمایه شرکت‌های بورسی باتوجه‌به قیمت اسمی سهام تعیین و محاسبه می‌شود؛ بنابراین در شرکت‌های سهامی عام، سرمایه شرکت از حاصل‌ضرب تعداد سهام در قیمت اسمی یک سهم (1000 ریال در ایران) محاسبه می‌شود.

به‌عنوان‌مثال، یک شرکت ممکن است با انتشار 5 میلیون سهم با قیمت 1000 ریال (100 تومان)، 500 میلیون تومان افزایش سرمایه دهد، حتی اگر سهام با قیمت 700 تومان به‌ازای هر سهم در بازار معامله شود.

در مثالی دیگر از یک شرکت بورسی، به طور مثال 400 میلیون برگه سهم در شرکت کاشی الوند (با نماد کلوند) در بازار دوم بورس در حال مبادله است، با انجام یک ضرب ساده متوجه خواهید شد که سرمایه ای که شرکت با آن در بورس فعال است، 40 میلیارد تومان می باشد:

40.000.000.000= 400.000.000 × ارزش اسمی سهم(100 تومان)

فرمول مراحل محاسبه ارزش اسمی سهام

مقدار اسمی چیست؟

ارزش اسمی هر سهم شرکت های سهامی عام چند ریال است؟ ارزش اسمی هر سهم در بازار چقدر است ؟ ارزش اسمی اوراق بهادار که اغلب به‌عنوان ارزش اسمی هر سهم شناخته می‌شود، قیمت بازخرید آن است. باتوجه‌به اوراق قرضه و سهام، این مقدار اعلام شده اوراق بهادار منتشر شده، در مقابل ارزش بازار است.

در اقتصاد، مقادیر اسمی به نرخ تعدیل نشده یا قیمت فعلی اشاره دارد، بدون درنظرگرفتن تورم یا سایر عوامل در برابر مقادیر واقعی که در آن تغییرات برای تغییر سطح عمومی قیمت در طول زمان اعمال می‌شود. ارزش واقعی یک اوراق بهادار ارزش بازار آن یا یک قیمت تعدیل شده است که تغییرات سطح قیمت را که در طول زمان اتفاق افتاده است، به‌حساب می‌آورد.

منظور از قیمت اسمی در بورس چیست؟

ارزش اسمی هر سهام در بازار سرمایه چقدر است ؟ ارزش اسمی هر سهم، معمولاً هنگام انتشار سهام اختصاص می‌یابد طبق قانون تجارت در ایران ارزش اسمی و پایه هر سهم ۱۰۰۰ ریال (۱۰۰ تومان) تعیین گردیده است. یعنی مبلغ اسمی سهام، هریک ۱۰۰۰ ریال است.

یکی از اجزای مهم محاسبات ارزش اسمی اوراق قرضه و سهام است، از جمله ارزش بازار، و بازده. ارزش اسمی سهام عادی معمولاً به دلیل ملاحظات عرضه و تقاضا بسیار کمتر از ارزش بازار آن خواهد بود. ارزش اسمی یک اوراق از ارزش بازار آن بر اساس نرخ بهره بازار متفاوت خواهد بود.

مقادیر اسمی و واقعی سهام در اقتصاد نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. چه تولید ناخالص داخلی اسمی در مقابل تولید ناخالص داخلی واقعی را در نظر بگیرند و چه نرخ بهره اسمی را در مقابل نرخ بهره واقعی. فاکتورهای ارزش واقعی در تغییرات قدرت خرید است. درحالی‌که نرخ بازده اسمی منعکس‌کننده سود سرمایه‌گذار به‌عنوان درصدی از سرمایه‌گذاری اولیه وی است، نرخ واقعی بازده تورم و قدرت خرید واقعی درآمد سرمایه‌گذار را در نظر می‌گیرد.

ارزش اسمی هر سهم چند ریال است

سهام نیز بر اساس ارزش کل سهامشان طبقه‌بندی می‌شوند که به آن ارزش بازار گفته می‌شود. شرکت‌هایی که بیشترین سرمایه بازار را دارند سهام کلان بزرگ نامیده می‌شوند، سهام متوسط ​​و کوچک به ترتیب شرکت‌های کوچک‌تر را نشان می‌دهند. هیچ خط دقیقی وجود ندارد که این دسته‌ها را از یکدیگر جدا کند.

سهام کلان بزرگ به‌عنوان سرمایه‌گذاری امن‌تر و محافظه‌کارانه‌تر در نظر گرفته می‌شوند، درحالی‌که سقف متوسط ​​و سقف کوچک ظرفیت بیشتری برای رشد در آینده دارند اما خطرناک‌تر هستند. با این‌حال، فقط به این دلیل که دو شرکت در اینجا در یک گروه قرار می‌گیرند، به این معنی نیست که آنها به‌عنوان سرمایه‌گذاری چیزهای مشترک دیگری دارند و یا اینکه در آینده به روش‌های مشابه عمل می‌کنند.

ارزش دفتری

اکنون که به خوبی می دانید ارزش اسمی هر سهم چقدر است بهتر است به سراغ تفاوت ارزش اسمی و دفتری برویم .ارزش دفتری برابر با دارایی خالص در ترازنامه یک شرکت است در نتیجه، ارزش دفتری را می‌توان به‌عنوان ارزش خالص دارایی (NAV) یک شرکت نیز در نظر گرفت که به‌عنوان کل دارایی‌های آن منهای بدهی‌ها محاسبه می‌شود. در صورتی که درباره نحوه محاسبه NAV به دنبال اطلاعات بیشتری هستید مطالعه مقاله “محاسبه nav در اکسل” را پیشنهاد می کنیم.

ارزش دفتری از نظر ارزیابی مهم تلقی می‌شود زیرا نمایانگر تصویر منصفانه و دقیقی از ارزش شرکتی است. این امر می‌تواند آنها را قادر به یافتن معاملات معامله در سهام کند، به‌ویژه اگر آنها شک کنند که شرکتی کم‌ارزش است و یا آماده رشد است و سهام در حال افزایش است.

در کشورهای با اقتصاد تورمی ارزش دفتری تنها پس از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌روز و بر اساس اعداد واقعی است و بعد از سیکل‌های تورمی ترازنامه اعداد درستی را به ما نشان نمی‌دهد و این موضوع باعث می‌شود میزان بازدهی دارایی‌های شرکت و نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت مبهم باشد. امری مطلوب برای هیئت‌مدیره برخی مدیران ناکارآمد که با استفاده از فرصت تورم ضعف‌های خود را پوشش می‌دهند.

نمونه برگه مبلغ اسمی

قیمت اسمی و واقعی چیست؟ و چه تفاوتی باهم دارند؟

در توضیح قیمت اسمی سهام گفته شد که قیمتی است که سهم در بازار سرمایه پذیره‌ نویسی و عرضه اولیه می‌شود. اما برای پاسخ به سوال قیمت اسمی و قیمت واقعی چیست ؟ باید گفت قیمت اسمی هر سهم ۱۰۰ تومان است که روی هر برگه اسمی ثبت شده است. اما به این معنا نیست که به همان مبلغ در بازار معامله می‌شود.

ارزش اسمی هر سهم در بازار سرمایه چقدر است؟ برای محاسبه ارزش اسمی سهم باید به این نکته اشاره کنیم که زمانی که سرمایه شرکت را بر ۱۰۰ تقسیم کنیم، ارزش اسمی هر سهم محاسبه می‌شود و به بدین صورت فرمول ارزش اسمی هر سهم بدست می آید.

به هنگام عرضه اولیه سهم، اگر تقاضا برای آن زیاد باشد، قیمت اسمی هر سهم نیز بالطبع افزایش می‌یابد و بالعکس. قیمت واقعی، قیمتی است که سهم در بازار معامله می‌شود و بر اساس میزان عرضه و تقاضایی که برای سهم وجود دارد، محاسبه می‌شود. اگر هنوز به خوبی نمی دانید عرضه اولیه چیست مقاله “عرضه اولیه چیست” را مطالعه نمایید.

اگر قیمت واقعی سهم را در تعداد سهام عرضه شده ضرب کنیم، ارزش سهام شرکت محاسبه می‌شود. قیمت واقعی ممکن است با قیمت اسمی تفاوت زیادی داشته باشد و قیمت واقعی چندبرابر قیمت اسمی باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.