استفاده بیش از حد از اهرم


کلاس پنجم ما

سوالات فصل هشتم علوم تجربی : کارها آسان می شود (1)

با یاد و نام خدا

سوالات فصل هشتم علوم تجربی : کارها آسان می شود (1)

1- ماشین چیست؟ ماشین وسیله ای است که به ما کمک می کند تا کارها را آسانترانجام دهیم برای مثال جک اتومبیل، پیچ گوشتی، سطح شیبدار، قرقره، چرخ و محور همه ماشین هستند.

2- ماشین ها از چه راههایی به ما کمک می کنند؟ وارد کردن نیرو به جسم - تغییر حهت نیرو

3- ماشین ساده چیست؟ به ماشین هایی که پایه و اساس ساخت ماشینهای دیگر هستند ماشین ساده می گویند

4- ماشین های ساده چند گروه هستند. نام ببرید؟ دو گروه خانواده ی اهرم - خانواده ی سطح شیبدار.

5- اهرم چیست؟ اهرم میله ی بلند و محکمی است که نقطه ای از آن به چیزی یا جایی تکیه داده می شود.

6- اهرم چند قسمت دارد نام ببرید؟ سه قسمت،

ب- قسمتی که نیرو به آن وارد می شود.

پ- قسمتی که اهرم برجسم نیرو وارد می کند یا محل قرار گرفتن جسم.

7- بازوی محرک به چه بخشی از اهرم می گویند؟ از نقطه ای که نیرو به اهرم وارد می شود تا تکیه گاه را بازوی محرک می گویند.

8- بازوی مقاوم به چه بخشی از اهرم می گویند؟ از نقطه ای که اهرم برجسم نیرو وارد می کند تا تکیه گاه را بازوی مقاوم می گویند.

9- اهرم ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟ اهرمها را براساس محل قرار گرفتن نیروی محرک، تکیه گاه و نیروی مقاوم به سه نوع تقسیم می کنند.

10- اهرم ها جند نوع هستند. نام ببرید؟ سه نوع،

الف: نوع اول - تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد مانند الاکلنگ - قیچی - انبردست - سیم چین - سیم بُر.

ب: نوع دوم - نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار دارد مانند چرخ دستی - فندق شکن - درنوشابه بازکن.

پ: نوع سوم - نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار دارد مانند موچین - یخ گیر- پَنس.

11- تفاوت اصلی اهرم نوع اول با دو نوع دیگر اهرم چیست؟ در اهرم نوع اول نیروی محرک ونیروی مقاوم برخلاف جهت هم حرکت می کنند و از آن می توان برای تغییر جهت نیرو استفاده کرد ولی در بقیه ی انواع اهرم چنین نیست.

12- چرا در اهرمهای نوع دوم و سوم، تغییر جهت نیرو وجود ندارد؟ زیرا در اهرمهای نوع دوم و سوم، تکیه گاه در یکی از دو سر اهرم قرار دارد.

13- ناخن گیر از چند اهرم درست شده است؟ دو اهرم، دسته ی ناخن گیر ( نوع دوم ) - پایه ی ناخن گیر ( نوع سوم ).

1- در اهرمها اگر از اصطکاک و وزن اهرم صرفنظر کنیم، این رابطه وجود دارد

بازوی مقاوم × نیروی مقاوم = بازوی محرک × نیروی محرک .

2- خیلی از وسایلی که در زتدگی استفاده می کنیم، مثل اهرم عمل می کنند.

3- ماشین ها گاهی با افزایش نیرو ( مانند جک ماشین ) و گاهی با افزایش مسافت اثر نیرو ( مانند جاروی دسته بلند ) به ما کمک می کنند.

4- اهرمهای نوع اول همیشه برای تغییر جهت نیرو به کار می روند.

5- اهرم ها کدام کار را انجام نمی دهند؟ الف- تغییر جهت نیرو ب- صرفه جویی در کار پ- افزایش نیرو ( گزینه ی ب )

6- هرچه بازوی محرک بلند تر از بازوی مقاوم باشد، اثر نیرو بیشتر است مانند قیچی آهن بُر.

7- هرچه بازوی مقاوم طولانی تر از بازوی محرک باشد، سرعت و مسافت اثر نیرو بیشتر است مانند قیچی معمولی.

توجه : تنها به این سوالات اکتفا نکنید و حتما کتاب درسی خود را نیز به دقت بخوانید .

انواع اهرم

با یاد و نام خدا

در اهرم نوع اول، تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار دارد . اهرم نوع اول دارای سه حالت است:

الف- حالت اول : تکیه گاه در وسط نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار دارد.یعنی بازوی محرک مساوی بازوی مقاوم است.در این حالت اهرم علاوه بر انتقال نیرو،فقط برای تغییر جهت نیرو به کار می رود برای درک چگونگی کار اهرم در این حالت، یک ترازوی دو کفه ای را در نظر بگیرید. وقتی به یک طرف ترازو نیرویی به سمت پایین وارد می شود ، آن سمت به طرف پایین و سمت دیگر به طرف بالا حرکت می کند. الاکلنگ و قرقره ی ثابت مثالهای دیگری از این نوع اهرم هستند.

ب- حالت دوم : اگر بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم باشد یا به عبارت دیگر نیروی مقاوم ( جسم ) به تکیه گاه نزدیک تر باشد،علاوه بر انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو، مقدار نیرو نیز افزایش می یابد و نیرو و انرژی کمتری برای تعادل مورد نیاز است. مانند دیلم، انبردست، میخ کش، قیچی باغبانی، قیچی آهن بری، دَم باریک و سیم چین .

پ- حالت سوم : اگر بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک باشد یا به عبارت دیگر تکیه گاه به نیروی محرک نزدیکتر باشد علاوه بر انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو، مسافت و سرعت اثر نیرو هم زیاد می شود یعنی نیرو با سرعتی بیش تر در مسافت بیش تری اثر می کند.(موجب صرفه جویی در زمان می شود) مانند: قیچی کاغذ بری و قیچی خیاطی .

توجه : در اهرم نوع اول در همه ی حالتها نیروی محرک و نیروی مقاوم در دوجهت مخالف حرکت می کنند. پس همیشه برای تغییر جهت نیرو به کار می روند.

در این نوع اهرم، تکیه گاه در یک انتهای اهرم است ونیروی مقاوم ( جسم ) بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد و چون بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم می باشد مقدار نیرو افزایش می یابد و نیرو و انرژی کمتری برای تعادل مورد نیاز است.

در این نوع اهرم، نیروهای محرک و مقاوم در یک جهت حرکت می کنند بنابراین؛ از این نوع اهرم نمی توان برای تغییر جهت نیرو استفاده کرد. فرغون، فندق شکن، دربازکن نوشابه، چرخ دستی و قایق پارویی ، اهرمهایی از این نوع هستند.

در این نوع اهرم، تکیه گاه در یک انتهای اهرم است و نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم است وچون بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک است پس مسافت و سرعت اثر نیرو افزایش می یابد .یعنی نیرو با سرعتی بیش تر در مسافت بیشتری اثر می کند( موجب صرفه جویی در زمان می شود)

در این نوع اهرم نیز، نیروهای محرک و مقاوم در یک جهت حرکت می کنند بنابراین؛ از این نوع اهرمها نمی توان برای تغییر جهت نیرو استفاده کرد. انبر، یخ گیر، جاروی فراشی، راکت تنیس، چکش، پتک، چوگان، گلف، موچین، قندگیر، پا در هنگام شوت کردن توپ، ساعد و بازوان انسان، قاشق، چنگال، داس، کلنگ و . اهرم هایی از این نوع هستند.

این مطلب برای مطالعه است و امیدوارم به شما در درک بهتر درس کمک کند. برای ادای امانت، آدرس مطلب را هم ذکر می کنم.

هواپیما چگونه پرواز می کند؟پرواز هواپیما به زبان ساده

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

بشر از قرن ها پیش در آرزوی پرواز بود و با الهام گرفتن از طبیعت به فکر ابداع ابزاری برای پرواز بود. به طوری که در گذشته افراد بسیار زیادی در تلاش بودند تا با استفاده از طراحی هایی مشابه با بال پرندگان، بتوانند رویای پرواز را به ثمر برسانند. درهرحال بعد از گذر سال ها براردان رایت موفق به اختراع هواپیما شدند، اما یک هواپیما چگونه پرواز می کند؟ با ما همراه باشید.

هواپیما چطور از زمین بلند می شود؟

اگر در حد قوانین فیزیک دوران دبیرستان و مدرسه اطلاعات داشته باشید، احتمالا در مورد پرواز هواپیما هم ایده هایی دارید. اما آیا به راستی در مورد پرواز هواپیما و نحوه کنترل آن اطلاعات لازم را دارید؟ خب پیش از آنکه بخواهیم در مورد نحوه پرواز و کنترل هواپیما صحبت کنیم، بیاید ابتدا چد قانون و اصل مهم در مورد کنترل هواپیما را باهم مرور کنیم.

تصویری از برادران رایت و پرواز اولین هواپیماهای دنیا

پیش از صحبت در مورد نحوه پرواز و کنترل هواپیما ابتدا باید اطلاعاتی در مورد اصطلاحات رایج پروازی داشته باشیم:

 • نیروی پسار: نیرویی است که در حین آغاز به حرکت و رانش، نیروی مقاومت هوا را خنثی می کند.
 • رانش: همان نیرویی است که هواپیما را به سمت جلو هدایت می کند و بر خلاف نیروی گرانش است. نیروی رانش همانطور که انتظار دارید توسط موتور ها تامین می شود.
 • ایرفول: ایرفول برشی برروی بال های هواپیماست که جریان هوا را به گونه ای هدایت می کند تا فشار هوا در قسمت های بالایی و پایینی بال در نسیت متناسبی تقسیم شود و فشار در سطح پایینی بال بیشتر از سطح بالایی گردد تا هواپیما به سمت بالا حرکت کند.
 • نیروی جاذبه: همان نیرویی است که همه چیز در این کره خاکی را برروی سطح نگهداشته است.استفاده بیش از حد از اهرم

موتورهای هواپیما نیروی برای حرکت به سمت جلو فراهم می کنند، اما باعث بلند شدن هواپیما از روی زمین نمی شوند. این بال ها هستند که اختلاف فشار لازم برای بلند شدن هواپیما از روی زمین را به وجود می آورند. با افزایش نیروی تولید شده توسط موتورها، جریان هوا به سرعت با بالا برخورد می کند و با استفاده از ویژگی های ایرودینامیکی، اختلاف فشار لازم توسط بال های برای بلند شدن هواپیما به وجود می آید. اما چگونه این اتفاق می افتد؟

بال ها و اختلاف فشار چگونه باعث پرواز هواپیما می شوند؟

بال ها عامل اصلی حرکت هواپیما به سمت بالا هستند. اما این اتفاق چگونه می افتد؟ هواپیماها معمولا یک سطح منحنی فوقانی و یک سطح زیرین هموارتر دارند که استفاده بیش از حد از اهرم وجود چنین طراحی هایی باعث به وجود آمدن ویژگی های ایرودینامیکی می شود تا مقطع ایرودینامیکی هواپیما به وجود بیاید.

پرواز هواپیما به زبان ساده

چنین سطح مقطعی باعث می شود تا هواپیما به سمت بالا حرکت کند و اختلاف فشار مورد نیاز را به وجود بیاورد. برای توضیح ساده تر فرض کنید که دو مولکول هوا به بال هواپیما برخورد کنند، یکی به سمت بالا و دیگری به سمت پایین حرکت می کند و اختلاف فشار لازم به وجود می آید.

پیشنهاد می کنیم در صورت تمایل نگاهی به مقاله بهترین هواپیماهای ایران داشته باشید.

جریان حلقوی هوا در بال ها چگونه است؟

تا بحال پیش آمده است تا در یک ایستگاه راه آهن ایستاده باشید و قطار با سرعت از کنار شما رد شود؟ در این هنگام وقتی قطار از کنار شما می گذرد حسی همانند مکش هوا مانند جارو برقی وجود دارد که شما را به سمت خود می کشد. در هواپیماها نیز همین اتفاق می افتد.

جریان حلقوی هوا در بال ها

هربال هواپیما از طریق ایجاد جریان حلقوی و چرخشی هوا، جریانی شبیه به یک گردباد ایجاد می کند تا هوا با سمت عقب هدایت کند.

هدایت هواپیما چگونه استفاده بیش از حد از اهرم کنترل می شود؟

یک هواپیمای درحال حرکت مکانیسمی مشابه با خودرو درحال حرکت دارد، اما مسلما تفاوت های چشمگیری هم دارد. حرکت هواپیما حول ۳ محور مختلف است که فقط خلبان به آنها دسترسی دارد و به واسطه اهرم ها انجام می شود.

حرکت های حول اهرم هواپیما حالتی شبیه به فرمان خودرو دارند و با استفاده از این اهرم است که هواپیما می تواند به سمت راست یا چپ حرکت کند. حرکت های حول اهرم حرکت چرخشی نام دارند که خلبان با به سمت چپ یا راست بردن این اهرم، بال های عقبی را تکان داده و باعث می شود هواپیما به راست یا چپ بگردد.

البته این حرکت چرخشی همانی نیست که برای گردش روی زمین استفاده می شود. اهرم هواپیما یک حرکت عمودی نیز دارد. سکان های هدایت هواپیما به سمت های راست و چپ و عقب و جلو حرکت می کنند. حرکت هایی که به سمت چپ و راست می روند برای حرکت به همین سمت هاست و حرکت هایی که توسط سکان به سمت جلو یا عقب هستند، برای پرواز و یا فرود مرود استفاده اند.

وقتی خلبان سکان هواپیما را به سمت عقب می کشد، هواپیما به شرط داشتن سرعت لازم، از زمین بلند می شود و وقتی سکان را به سمت جلو حرکت دهد هواپیما ارتفاع کم می کند. حرکت های سکان هواپیما که به سمت عقب یا جلو هستند منجر به ایجاد کنترل برروی دم عمودی عقب هواپیما می شود.

در ادامه نگاهی هم به بهترین شرکت های هواپیمایی ایران داشته باشید.

هواپیما چگونه در هوا معلق می ماند؟

هواپیماها فقط تا حد مشخصی قادر به بالا رفتن و ارتفاع گرفتن هستند. در یک زاویه مشخص در هنگام اوج گرفتن، پس از رسیدن به ارتفاعی مشخص هواپیما دیگر ارتفاع نمی گیرد و در ارتفاعی مشخص ثابت می ماند. در این هنگام جریان هوا در حول بال ها باعث می استفاده بیش از حد از اهرم شود نیروی کششی به سمت زمین کاهش پیدا کرده و هواپیما در ارتفاعی ثابت باقی بماند.

هواپیما چگونه پرواز می کند؟

به زبان ساده تر باید این چنین گفت که پس از رسیدن به زاویه ای مشخص، مثلا ۱۵ درجه، هوا دیگر به نرمی حول بال های جریان ندارد و بیشتر شاهد افزایش نیروی کشش و کاهش بیشتر در بالا رفتن هستیم، تا حدی که به حالت رسیدن به ثبات شباهت دارد. برای حرکت به سمت چپ و راست هم پیش تر توضیح دادیم که از پره های عقبی و پره هایی که برروی بال قرار دارند استفاده می شود.

کابین فشار هواپیما چیست؟

با بالاتر رفتن از سطح زمین فشار هوا افت می کند. به همین دلیل است که کوهنوردان در ارتفاعات بسیار زیاد نیاز به استفاده از کپسول های اکسیژن دارند. برای نمونه قله کوه اورست ۹ کیلومتر بالاتر از سطح دریا قرار دارد. هواپیماهای جت به طور معمول در ارتفاعات بیشتری از قله کوه قرار داشته و حتی هواپیماهای نظامی در ارتفاعات سه برابر نیز پرواز کرده اند.

به همین دلیل است که هواپیماهای مسافری کابین های فشار دارند. کابین هایی که در آنها هوای گرم با قدرت زیاد وارد می شود. از همین رو افراد می توانند به راحتی نفس بکشند. اگرچه خلبانان هواپیماهای نظامی از طریق پوشیدن ماسک های اکسیژن و لباس های مخصوص فشار این مشکل را حل می کنند.

تصویری از موتور هواپیماها

هواپیما برای بلند شدن از زمین و پرواز چه سرعتی نیاز دارد؟

موتورهای هواپیما انواع مختلفی دارند که خود بحث جداگانه ای است، اما وقتی موتورهای روشن می شوند و هواپیما آماده حرکت می شود، خلبان با افزایش میزان سوخت ورودی به محفظه احتراق سرعت هواپیما را بالا می برد تا در نهایت به سرعت ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت برسد.

در این هنگام با استفاده از اهرم ها فرایند هدایت هواپیما و آغاز انجام می شود. البته نکته مهمی که وجود دارد این است که زاویه اوج گیری نباید بیشتر از ۳۰ درجه باشد وگرنه هواپیما قادر به پرواز نخواهد بود. حرکت زاویه دار تا زمانی ادامه می یابد که هواپیما به ارتفاع مورد نظر برسد و به اصطلاح علمی به حالت کروز یا پرواز افقی برسد.

در پایان اگر به دنبال خرید بلیط هواپیما داخلی و یا خارجی هم هستید، پیشنهاد می کنیم حتما بلیط خود را از سایت های معتبر و یا نمایندگی های فیزیکی فروش قانونی بلیط تهیه نمایید تا دچار مشکلات آتی نشوید.

علت خرابی جک کابینت و راه حل تعمیر آن

علت خرابی جک کابینت و راه حل تعمیر آن

علت خرابی جک کابینت و راه حل تعمیر آن از جمله اطلاعاتی است که امکان دارد بارها به کارتان بیاید؛ درست مانند تشخیص ایراد و تعویض جک کابینت. کاربرد بالای پیدا کردن علت خرابی جک کابینت و راه حل تعمیر آن در رفع خرابی درب کابینت به دلیل تعامل بالای ما با درب کابینت در طول روز است.

در نتیجه درب و انواع جک کابینت (که مسئولیت باز و بسته شدن آن را به عهده دارد) بیشتر از قسمت‌های دیگر در معرض خرابی است. در این مقاله علت خرابی جک کابینت و راه حل تعمیر آن را با هم بررسی می‌کنیم، تا در صورت خرابی درب کابینت و درست باز و بسته نشدن آن، خودتان بتوانید مشکل را حل کنید.

با ما همراه باشید تا ضمن آشنایی با انواع جک کابینت با دلایل خرابی، نحوه رفع آنها و البته آموزش تعویض جک پمپی کابینت نیز آشنا شوید.

از برترین متخصصین شهرتان رایگان قیمت بگیرید، با آن ها چت کنید و بهترین را انتخاب کنید.

ثبت سفارش تعمیر کابینت

علت خرابی جک کابینت و راه حل تعمیر آن

انواع جک کابینت

پیش از اینکه یکراست دست به آچار شویم و دنبال علت خرابی جک کابینت و راه حل تعمیر آن برویم، بهتر است ابتدا این قطعه و انواع آن را بهتر بشناسیم. مطمئن باشید که شناخت انواع جک کابینت در تشخیص خرابی جک نصبی بر لولای در کابینت به شدت شما کمک خواهد کرد.

جک کابینت با توجه مکانیزم، کاربرد، وزن، محل و روش نصب مدل‌های مختلفی دارد. در ادامه رایج‌ترین انواع جک کابینت و کاربرد آنها را معرفی کرده‌ایم:

نام این قطعه در مقاله‌های آموزشی مانند علت خرابی جک کابینت و راه حل تعمیر آن زیاد دیده می‌شود. جک پمپی کابینت بیشترین کاربرد را در کابینت‌هایی دارد که درب آنها به سمت بالا باز می‌شود، مانند کابینت‌های بالای هود یا درب‌های نصب‌شده جلوی آبچکان‌ها.

این جک‌ها با فلز و پلاستیک ساخته می‌شوند، و مقاومت بالایی در برابر ضربه و زنگ‌زدگی دارند. در مقایسه با انواع جک کابینت، جک پمپی، که به آن جک گازی هم می‌گویند، نرم‌تر هم است و بسیار راحت و روان باز و بسته می‌شود.

نصب آسان جک پمپی هم باعث شده تا بتوان تعویض جک کابینت را (پس از پیدا کردن علت خرابی جک کابینت و راه حل تعمیر آن) به راحتی انجام داد. توجه داشته باشید که قیمت جک پمپی کابینت متناسب با نوع و کاربردی که دارد، متغیر است.

شل شدن جک پمپی کابینت یکی از ایرادات رایج این نمونه است، که در بخش تعمیر جک کابینت کامل به آن پرداخته‌ایم.

تعمیر جک کابینت

جک کابینت 100 نیوتن

یکی دیگر از انواع جک کابینت با کاربرد بالا، چک کابینت 100 نیوتن است. این جک در واقع یکی از مدل‌های جک پمپی است؛ و چون می‌تواند اینکه فشاری به اندازه 100 نیوتن را تحمل می‌کند، این نام روی آن گذاشته شده.

البته انواع جک کابینت 80 و 120 نیوتنی هم در بازار موجود هستند؛ اما این مدل بیشترین استفاده را دارد. بسته به وزن درب کابینت، باید از جکی با توان متفاوت استفاده کرد. خوشبختانه این جک‌ها نیز در بحث علت خرابی جک کابینت و راه حل تعمیر آن روش تعویض ساده‌ای دارند.

جک آرام بند کابینت

جک آرام بند یکی از نمونه‌های شناخته‌شده بین انواع جک کابینت است. همان‌طور که می‌دانید، این نوع جک کابینت نحوه باز و بسته شدن درب کابینت را محدود کرده، و در واقع تا حدودی سرعت باز و بسته شدن کابینت را کنترل می‌کند.

از ویژگی‌های مثبت این نمونه می‌توانیم به داشتن پیچ تنظیم سرعت بسته شدن درب، داشتن رگلاژ با توجه به وزن درب، و البته پیچیده نبودن نصب پس از اطلاع از علت خرابی جک کابینت و راه حل تعمیر آن است.

انواع جک کابینت

جک کابینت اتوبوسی

یکی از انواع جک کابینت که برای درب‌های افقی یا روی آبچکان نصب می‌شود، جک اتوبوسی (اونتوس HL) است. این جک‌ها کاری می‌‌کنند که درب‌ها مانند درب اتوبوس باز شوند.

البته برای استفاده از این جک‌ها عرض درب حتما باید از 60 سانتی‌متر بیشتر باشد. همچنین، خوب است بدانید که جک کابینت اتوبوسی دو مدل اصلی دارد: معمولی و آرام‌بند.

جک کابینت دو درب

جک‌های دو درب (اونتوس HF) یکی از مدرن‌ترین انواع جک کابینت است، که مشخصا در کابینت‌هایی با دو درب و آشپزخانه‌هایی با سقف بلند کاربرد دارد. مکانیزم این جک‌ها به گونه‌ای است که درب را هنگام باز شدن (به سمت بالا) به دو قسمت تقسیم می‌کنند، انگار که درب تا خورده باشد.

پیدا کردن علت خرابی جک کابینت و راه حل تعمیر آن ممکن است نسبت به نمونه‌های دیگر کمی چالش‌برانگیزتر باشد.

سایر جک‌های کابینت اونتوس

پیش از اینکه بخش تعمیر جک درب کابینت را شروع کنیم، سایر مدل‌های محبوب اونتوس را کوتاه معرفی می‌کنیم:

 • جک اونتوس HS: یک جک مناسب برای کابینت‌های بزرگ با یک درب در آشپزخانه‌هایی با سقف کوتاه؛ چون به جای باز کردن درب به صورت عمودی، آن را به صورت زاویه‌دار باز می‌کند.
 • جک اونتوس HK: از انواع جک کابینت بسیار مطرح، معتبر و مقرون به صرفه است، که برای چرخش در جای خود به حداقل فضا احتیاج دارد.
 • جک اونتوس HK-S: این جک پیشرفته هم برای کابینت‌های دیواری کوچک بسیار مناسب است. البته تعمیر جک درب کابینت در این مدل نیز می‌تواند پیچیدگی‌های خود را داشته باشد.
 • جک اونتوس HK-XS: یک جک مقرون به صرفه و باکیفیت دیگر که برای کابینت‌های کم‌عمق ایده‌آل است. خبر خوب دیگر نصب ساده این نمونه در روند تعمیر جک کابینت است.

جک پمپی کابینت

علت خرابی جک کابینت چیست؟

حالا که انواع جک کابینت را می‌شناسیم، در این قسمت مهمترین دلایل خرابی این یراق‌آلات پرکاربرد را بررسی می‌کنیم تا راحت‌تر بتوانید علت خرابی جک کابینت و راه حل تعمیر آن را متوجه شوید.

در بیشتر مواقع برای تعمیر جک کابینت باید آن را تعویض کرد. اما عجله نکنید، شاید بتوان با تعمیرات ساده مشکل را برطرف کرد. در بحث تعمیر جک درب کابینت اصولا دو نوع خرابی داریم:

 • خرابی جک کابینت به دلیل خشکی قطعات درب، که مهمترین نشانه ایجاد صدایی سوت‌مانند باز و بسته کردن درب کابینت است. دلیل اصلی این مشکل خشکی بین قطعات درب و لولاست که با یک روغن‌کاری ساده برطرف می‌شود. برای اینکار کافیست کمی روغن روی نقطه اتصال جک و درب بریزید.
 • خرابی جک درب کابینت به دلیل آسیب دیدن قطعات، که گاهی با تعمیر و گاهی هم تنها با تعویض انواع جک کابینت رفع می‌شود. در ادامه این ایرادات را دقیق‌تر بررسی کرده‌ایم.

جک کابینت 100 نیوتن

تعمیر جک کابینت به دلیل عدم تناسب تحمل آن با وزن درب

بالاتر دیدیم که جک‌ها با توجه به وزنی که تحمل می‌کنند (بر حسب نیوتن)، مدل‌های مختلفی دارند. در نتیجه اگر تحمل جک از وزن درب کمتر باشد، باید منتظر شل شدن جک پمپی کابینت یا شکستن آن باشید.

در چنین موقعیت‌هایی تعمیر جک درب کابینت معنا ندارد، و باید جک قدیمی را با یک نمونه قوی‌تر جایگزین کرد.

خراب شدن جک کابینت به دلیل نصب در جهت اشتباه

شاید به نظر نیاید، اما نصب جک در جهت اشتباه در واقع یکی از معمول‌ترین دلایل خرابی این قطعه است. این اتفاق باعث ورود رطوبت به درون پمپ، خارج شدن گاز و نهایتا خرابی جک کابینت خواهد شد.

در این حالت نیز برای تعمیر جک کابینت باید آن را تعویض کرد. برای جلوگیری از بروز مجدد این مشکل مطمئن شوید که بازوی استیل جک در قسمت پایین قرار می‌گیرد.

جک آرام بند کابینت

تعمیر جک کابینت به دلیل کیفیت پایین

اگر جک تهیه شده (مخصوصا بازوی استیل و پمپ آن) با مواد مرغوب ساخته نشه باشدد، مدام باید دنبال روش‌های تعمیر جک درب کابینت باشید. هنگام خرید یراق‌آلات و انواع جک کابینت از کیفیت آنها مطمئن شوید، تا عمر کوتاه آنها شما رابه زحمت نیندازد.

خرابی انواع جک به دلیل استفاده زیاد یا نادرست

استفاده اشتباه از کابینت‌ها (مثلا باز و بسته کردن درب کابینت بیش از پانزده بار در یک دقیقه) یا استفاده از آنها به مدت طولانی نیز می‌تواند موجب شل شدن جک پمپی کابینت، مستهلک شدن و نهایتا خرابی آنها شود. برای تعمیر جک کابینت در این حالت نیز باید آن را تعویض کرد.

آموزش تعویض جک پمپی کابینت

راهنمای نصب جک پمپی کابینت

همان‌طور که اشاره کردیم، رفع شل شدن جک پمپی کابینت و نصب مجدد آن ساده و سرراست است. پس از در نظر گرفتن نوع و اندازه نصب جک پمپی کابینت، به راحتی می‌توانید این جک را در منزل تعویض کنید.

برای اینکار به دریل و پیچ‌گوشتی احتیاج دارید. وقتی این وسایل را آماده کردید، ابتدا باید با دریل بدنه کابینت را از محل پیچ‌ها سوراخ کنید. بعد از آن هم سوراخ‌های روی درب کابینت را ایجاد کنید. در نهایت با فشاری استفاده بیش از حد از اهرم خفیف جک را در محل خود قرار دهید.

پس پیدا کردن از علت خرابی جک کابینت و راه حل تعمیر آن، هنگام نصب جک پمپی کابینت توجه داشته باشید که زاویه مناسب برای نصب آن 60 درجه است؛ چون این زاویه برای باز و بسته شدن درب کمدها شرایط بهتری را به وجود می‌آورد.

سایر نکات مهم آموزش تعویض جک پمپی کابینت را در ادامه می‌بینید:

 • جک پمپی را چرب نکنید؛ این جک‌ها مواد اولیه روان‌کننده درب را دارند.
 • جک های پمپی را نباید بیش از حد باز و بسته کرد (در هر دقیقه بیش از پانزده بار).
 • برای تعویض گاز جک پمپی حتما از افراد متخصص کمک بگیرید. انجام اینکار به تنهایی خطرناک است.

شل شدن جک پمپی کابینت

بهترین جک کابینت

انواع جک کابینت کارکردهای مختلفی دارند. علاوه بر جک‌های معرفی‌شده جک کابینت ساعتی، کمرشکن، جاکفشی هم در بازار موجود هستند. بنابراین، بهترین جک کابینت در وهله اول با توجه به نوع کابینت (که نیاز شما آن را مشخص کرده است) و کاربرد آن مشخص می‌شود.

با این حال، اگر هدف‌تان این است که کمتر به علت خرابی جک کابینت و راه حل تعمیر آن احتیاج پیدا کنید، جک پمپی یک نمونه جک کابینت خوب خواهد بود. برندهای بلوم، فانتونی و صام هم از شرکت‌های برتر تولیدکننده این یراق‌آلات هستند که خوب است آنها را بشناسید.

در "خدمت از ما" به بهترین متخصصین تعمیر کابینت در شهر خود دسترسی دارید.

مشاهده متخصصین تعمیر کابینت

خدمات تخصصی تعمیر جک کابینت

امیدواریم با مطالعه این مطلب علت خرابی جک کابینت و راه حل تعمیر آن را متوجه شده باشید. اگر برای رفع شل شدن جک پمپی کابینت، تعمیر جک درب کابینت یا بخش‌های دیگر این کمدهای پرکاربرد به کمک متخصصین تعمیرات کابینت تهران و سایر شهرهای دیگر احتیاج داشتید، می‌توانید آنها را در اپلیکیشن و وبسایت «خدمت از ما» پیدا کنید.

تعمیر شیر اهرمی + تمامی نکاتی که در این زمینه باید بدانید!

تعمیر شیر اهرمی نیز ممکن است نیاز بسیاری از افراد باشد؛ مانند بسیاری از کالای دیگر که نیاز به تعمیر دارند. اگر خودتان بتوانید علت ایراد شیر اهرمی را متوجه شوید، تعمیر آن هم کار سختی نیست؛ ولی اگر مشکل شیر اهرمی شما، پیچیده باشد، باید حتما توسط متخصص تاسیسات یا نصاب با تجربه تعمیر شود. شرکت الوپایپینگ در این زمینه به شما کمک خواهد کرد. در این مقاله مشکلات متداول برای شیر اهرمی و نحوه تعمیر آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

تعمیر شیر اهرمی سینک آشپزخانه توسط الوپایپینگ

فهرست مطالب

تعمیر شیر اهرمی

در قدم اول، باید دلیل به وجود آمدن مشکل را پیدا کنید. دلیل کم شدن فشار آب شیر اهرمی با سفت شدن شیر و یا هرز شدن آن متفاوت است و هر مشکل، راه حل متفاوتی دارد. مشکلاتی مانند چکه کردن شیر آب، خرابی شیر پیسوار، خرابی کارتریج شیر اهرمی، تعویض کردن مهره شیر اهرمی و از بین بردن فشار کم شیر اهرمی، مشکلات رایج برای شیر اهرمی است که در این قسمت، نحوه تعمیر شیر اهرمی را برای هر یک از مشکلات احتمالی، بررسی خواهیم کرد.

رفع مشکل کارتریج شیر اهرمی

می‌توان گفت که قلب شیر، کارتریج آن است که درگیری آن در هر باز و بسته شدن شیر، اتفاق می‌افتد. وجود خرابی در کارتریج سبب بروز مشکلات مختلفی از جمله چکه کردن شیرآلات از کف شیر و یا زیر دسته اهرمی، می‌شود. نام دیگر کارتریج، مغزی شیر اهرمی است و قطعه بسیار پیچیده‌ای است. وظیفه کارتریج در شیرآلات اهرمی این است که میزان خروجی آب یا دبی و دمای آب را، کنترل کند. اگر کارتریج از آب بندی خارج شود، دیگر کارایی ندارد؛ به همین دلیل کارتریج شیر اهرمی را نمی‌توان در منزل تعمیر کرد. اگر شما با خرابی در کارتریج شیر اهرمی مواجه شدید، تنها لازم است که با توجه به راهنمای تعویض کارتریج شیر اهرمی، به تعویض آن بپردازید و تعمیر شیر اهرمی را انجام دهید.

رفع مشکل سفت شدن شیر اهرمی

برخی مواقع ممکن است زمانی که شیر اهرمی را باز و بسته می‌کنید، حرکت دسته شیر، همراه با سختی و خشکی باشد. دلایل مختلفی برای بروز این مشکل و سفت شدن دسته شیر اهرمی وجود دارد که شامل وجود مشکل در تراشکاری محل قرار گرفتن کارتریج و ایجاد رسوب و خرابی در کارتریج می‌باشد. البته در بیشتر مواقع دلیل بروز این مشکل، سفت بودن بیش از حد مهره کارتریج است. محل قرارگیری این مهره در زیر قالپاق است و زمانی که پیچ دسته اهرمی را باز کنید و قالپاق را بردارید، می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید. این مهره تعیین کننده فشار وارد شده بر روی کارتریج و آزادی عمل در حرکت سرامیک‌های کف کارتریج بر روی یکدیگر است. بیش از حد سفت بسته شدن این مهره سبب افزایش فشار وارد شده بر سرامیک‌های کارتریج می‌شود؛ این مورد نیز موجب شده تا لغزش آن‌ها روی هم، به سختی انجام شود و در نتیجه حرکت دسته اهرمی شیر، با فشار زیاد انجام شود. با انجام این موارد به صورت مرحله به مرحله و داشتن ابزار مناسب، می‌توانید به رفع این ایراد و تعمیر شیر اهرمی در منزل بپردازید.

آشنایی با قطعات شیر اهرمی - الوپایپینگ

رفع مشکل هرز شدن شیر آب

اگر حرکت دسته شیر اهرمی، بیش از حد عادی، روان باشد، یعنی شیر آب شما هرز شده است. اگر شل بودن دسته شیر به حدی باشد که پس از اینکه آن را باز کردید، خودش کم کم به صورت اتوماتیک بسته شود و به حالت قبل برگردد، ممکن است به دلیل شل بودن مهره کارتریج باشد. وظیفه این مهره، تعیین کردن میزان فشار اعمال شده روی دو صفحه سرامیکی و آزادی در سر خوردن مهره‌ها روی هم، می‌باشد. شل بسته شدن مهره کارتریج، سبب کاهش فشار وارده بر سرامیک‌های کارتریج و اصطکاک بین آن‌ها می‌شود. در نتیجه وزن دسته شیر اهرمی سبب سر خوردن آن‌ها روی هم و بسته شدن شیر آب می‌شود. برای برطرف کردن این مشکل و تعمیر شیر اهرمی ، باید فشار مهره کارتریج را تنظیم کرد.

رفع مشکل کم بودن فشار آب در شیر اهرمی و یا قطع شدن کامل جریان آب

اگر با این مشکل مواجه شدید، ابتدا باید فشار آب ساختمان را بررسی کنید. در صورتی که فشار آب طبیعی باشد، ممکن است به دلیل اجتماع شن و ماسه پشت آبفشان یا پرلاتور، توری شیر پیسوار و یا توری کارتریج، فشار آب کم و یا قطع شود. برای اینکه از بروز این اتفاق تا حدی جلوگیری کنید، قبل از اینکه شیرآلات را نصب کنید، جریان آب را برای چند ثانیه برقرار کنید. در این صورت اگر در داخل لوله‌ها، شن و ماسه جمع شد، آن‌ها را خارج کنید.
حال برای رفع این مشکل، ابتدا باید بررسی کرد که دلیل کم شدن فشار آب چیست. اگر دلیل این مشکل، اجتماع رسوب و ماسه باشد، باید قطعه مربوطه را باز کرد و آن را تمیز کرد و سپس آن را در جای خود قرار داد. بدین ترتیب تعمیر شیر اهرمی انجام می‌شود. معمولا در این مواقع، باید ابتدا پرلاتور را با محلول آب و سرکه و برس تمیز کرد و اگر لازم بود، به تعویض این قطعه پرداخت. اگر مشکل با تمیز و یا تعویض کردن پرلاتور برطرف نشد، باید به بررسی توری شیر پیسوار (شیرهای کوچک آب گرم و سرد، که محل قرارگیری آن‌ها زیر کاسه روشویی یا سینک است) و یا توری کارتریج بپردازید تا در صورتی که نیاز است، به تمیز کردن آن‌ها به وسیله محلول آب و سرکه بپردازید. برای اینکه به کارتریج دسترسی داشته باشید، باید به باز کردن پیچ دسته اهرمی شیر بپردازید، محل قرارگیری این شیر در زیر نگین آب و قرمز است. حال برای بررسی کارتریج، می‌توانید دسته اهرمی و قالپاق را بلند کنید. در صورتی برنگشتن فشار آب به حالت عادی، احتمالا مشکل در سیستم لوله کشی است و لازم است از یک تعمیرکار کمک بگیرید. شرکت alopiping.com برای تعمیر شیر اهرمی به شما کمک خواهد کرد.

تعمیر شیر اهرمی توسط تعمیرکار الوپایپینگ

رفع مشکل جا به جا بودن آب سرد و گرم

گاهی اوقات جریان آب سرد و گرم جا به جا می‌شود و دلیل بروز این مشکل این است که شلنگ‌های پیسوار به درستی نصب نشده اند و برعکس بسته شده‌اند. برای اینکه با این مشکل مواجه نشوید، قبل از اینکه شیرآلات را نصب کنید، راهنمای نصب آن‌ها را مطالعه کنید و تطابق خروجی آب گرم و سرد لوله‌های اصلی را با ورودی آن‌ها در شیرآلات انجام دهید. همچنین از یک تعمیرکار متخصص برای انجام این کار استفاده کنید.
حال اگر پس از نصب شیرآلات متوجه این موضوع شدید که زمانی که آب گرم را باز می‌کنید، آب سرد خارج می‌شود و برعکس، مشکلی در شیرآلات وجود ندارد. همانطور که گفته شد، در زمان نصب شیرآلات، اتصال لوله‌ها اشتباه انجام شده است. برای اینکه این مشکل را برطرف کنید و تعمیر شیر اهرمی خود را انجام دهید، تنها لازم است اتصال خروجی لوله آب سرد را به کمک شلنگ پیسوار، به ورودی آب سرد و خروجی لوله آب گرم را ورودی آب گرم شیرآلات، انجام دهید.

رفع مشکل چکه کردن شیر آب

مشکل چکه کردن آب، به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد که شامل سوراخ بودن تنه شیر، عمود نبودن لوله های خروجی سرد و گرم سیستم لوله کشی ساختمان، معیوب بودن اتصالات و قطعاتی از جمله شیلنگ‌ها، کارتریج و سوپاپ دوش، اورینگ شیرآلات و … می‌باشد. پس از یافتن ایراد، برای تعمیر شیر اهرمی اقدام کنید.

رفع مشکل شکستگی قطعات شیرآلات

به دلیل استفاده نادرست، کهنه شدن و ایجاد فشار زیاد از حد به قطعات شیر، شکستگی قطعات اتفاق می‌افتد. معمولا کارتریج شیرآلات بخشی است که بیشترین مشکل را در اثر فشار متحمل می‌شود. اگر با فشار و زور زیاد و بیشتر از دامنه مجاز، چرخش دسته اهرمی شیرآلات را انجام دهید، موجب شکستگی در کارتریج می‌شوید و برای تعمیر شیر اهرمی، باید به تعویض کارتریج شیرآلات اهرمی بپردازید. اگر با شکستگی در سایر قطعات مواجه شوید، نیز لازم است آن را پیدا کنید و به تعویض آن بپردازید.

رفع مشکل ترکیدگی بدنه شیرآلات

ممکن است به دلیل استفاده نادرست کاربران و یا سرمای شدید، استفاده بیش از حد از اهرم مخصوصا در مناطق سردسیر کشور، ترکیدن بدنه شیرآلات اتفاق بیفتد. برای اینکه از بروز این مشکل جلوگیری کنید، باید قبل از اینکه فصل سرما شروع شود، اقدام به بستن فلکه آب شیرآلاتی کنید که در فضای باز قرار گرفته‌اند و سپس به خالی کردن آب درون شیرآلات بپردازید. در صورتی که بدنه شیرآلات دچار ترکیدگی شود، تنها لازم است، برای تعمیر شیر اهرمی ، آن‌ها را با شیرآلات جدید، تعویض کنید.

تعمیر شیر اهرمی و شکستگی قطعات

جمع بندی

در این مقاله به بررسی رایج‌ترین مشکلات شیرآلات اهرمی و نحوه برطرف کردن آن‌ها پرداخته‌ایم. این نکته توجه کنید که خریدن شیرآلات گران و استاندارد، ضمانتی برای خراب نشدن آن‌ها نیست و فقط احتمال خرابی آن‌ها را کاهش می‌دهد. تمام شیرآلات با توجه به میزان استفاده و شرایط نگهداری، ممکن است خراب شوند و هر مشکل نیز، یک راه حل دارد. همانطور که گفته شد، مشکلاتی مانند هرز شدن شیر آب، سفت شدن شیر آب، شکستگی در قطعات مختلف آن و … برای شیرآلات اتفاق می‌افتد. بنابراین در اولین قدم، باید مشکل را پیدا کرد و سپس برای تعمیر آن اقدامات لازم را انجام داد. تعمیرکاران ما در شرکت الوپایپینگ ، برای تعمیر شیر اهرمی به شما کمک خواهند کرد، همچنین مشاوران ما در صورت بروز مشکل، همراه شما هستند.

سوالات متداول

اگر حرکت دسته شیر اهرمی، بیش از حد عادی، روان باشد، یعنی شیر آب شما هرز شده است.

ابتدا باید فشار آب ساختمان را بررسی کنید. در صورتی که فشار آب طبیعی باشد، ممکن است به دلیل اجتماع شن و ماسه پشت آبفشان یا پرلاتور، توری شیر پیسوار و یا توری کارتریج، فشار آب کم و یا قطع شود.

چشم‌انداز دلار، اهرم فشار طلا

چشم‌انداز دلار، اهرم فشار طلا

طلا امروز تحت تاثیر آمارهای تورم و انتظار افزایش بیشتر دلار، تحت فشار باقی ماند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از اینوستینگ، قیمت طلا در روز چهارشنبه کمی بالاتر از مرز 1700 دلار باقی ماند استفاده بیش از حد از اهرم و پس از انتشار آمارهای قوی‌تر از حد انتظار تورم ایالات متحده که به تقویت بیشتر دلار در هفته‌های آینده اشاره دارد، همچنان تحت فشار باقی ماند.

هر اونس طلا در حدود 1701.87 دلار ثابت بود، در حالی که در ساعت 19:21 به وقت شرقی (23:21 به وقت گرینویچ) قیمت طلای دسامبر 0.3 درصد کاهش یافت و به 1712.25 دلار در هر اونس رسید.

قیمت طلا روز سه‌شنبه پس از آن که داده‌ها نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده در ماه آگوست بیش از حد انتظار رشد کرده است، سقوط کرد و این انتظارات را تقویت کرد که فدرال رزرو در مسیر انقباض خود در سال جاری دست‌بردار نیست. طلا براساس واحد انس، برای مدت کوتاهی به زیر 1700 دلار رسید - سطحی که در سال جاری به عنوان نقطه حمایتی کلیدی برای فلز زرد عمل کرده است.

تحلیلگران انتظار دارند در صورت شکسته‌شدن قیمت‌ها به زیر سطح 1700 دلار، زیان طلا به میزان قابل توجهی عمیق‌تر شود.

در این بین، دلار پس از داده‌های CPI افزایش یافت و 1.7 درصد در روز سه‌شنبه جهش کرد و به بالاترین حد خود در 20 سال گذشته بازگشت که این سطح از افزایش، قیمت‌های فلزات را بیشتر تحت فشار قرار داد.

افزایش دلار و فشار بر فلزات گرانبها

سرمایه‌گذاران از انجام معاملات بزرگ طلا پیش از نشست هفته آینده فدرال رزرو، جایی که انتظار می‌رود بانک مرکزی به طور گسترده‌ای نرخ بهره را 75 واحد پایه افزایش دهد، خودداری کردند. وجود تورم سرسخت به احتمال زیاد باعث افزایش مشابهی در نشست بانک در ماه نوامبر خواهد شد.

سایر فلزات گرانبها نیز تحت فشار دلار قوی در روز چهارشنبه قرار گرفتند. معاملات آتی نقره 0.9 درصد سقوط کرد در حالی که پلاتین 0.2 درصد کاهش یافت.

می‌توان گفت طلا و فلزات گرانبها به میزان قابل توجهی نسبت به اوج‌هایی که در اوایل سال به ثبت رسانده بودند، سقوط کرده‌اند؛ چرا که افزایش شدید نرخ‌های بهره باعث شد سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بهتر در دلار و اوراق دولتی باشند.

در میان فلزات صنعتی، قیمت مس پس از کاهش بیش از 2 درصدی در جلسه قبل، در روز چهارشنبه ثابت بود. گفتنی است که قدرت دلار بزرگترین عامل زیان آن بود.

قیمت‌های فلز قرمز در چند جلسه گذشته روندی صعودی داشت؛ زیرا معامله‌گران پیش‌بینی می‌کردند که عرضه کمتر ناشی از اعتصاب در اسکوندیدا شیلی، بزرگترین معدن مس جهان است.

اما انتظار می‌رود کاهش رشد اقتصادی در سراسر جهان، به‌ویژه با افزایش مداوم نرخ‌های بهره، تقاضا را کاهش داده و محدودیت عرضه را جبران کند.

طلا بالای 1700 دلار ثابت می‌ماند، اما گزارش غافلگیرکننده CPI ایالات متحده، می‌تواند چشم‌انداز را تیره کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.