درآمد جانبی چیست؟


لوازم جانبی موبایل چیست؟ 5

حقوق مالکانه (حقوق صاحبان سرمایه)

حقوق مالکان یا خالص داراییها، حق مالی (منافع) باقیمانده در داراییهای یک واحد تجاری پس از کسر کل بدهیها از کل داراییها است. به علت اینکه حقوق مالکان، یـک حـق باقیمانده اسـت، نـمـی­تـوان آن را مـسـتـقـل از داراییها و بدهیها اندازه­گیری نـمـود. رابـطـۀ بـیـن داراییها، بدهیها و حقوق مالکان، مبنایی اسـت برای معادله حسابداری :

حقوق مالکان + بدهیها = داراییها

که با تغییر محل عناصر تشکیل دهنده معادله حسابداری خواهیم داشت :

بدهیها – داراییها = حقوق مالکان

حقوق مالکان را اغلب حقوق صاحبان سهام یا سرمایه می نامند.

نکته : حقوق مالکان عبارت است از کل داراییها منهای کل بدهیها.

در ادامه این مقاله با شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن همراه باشید.

درآمدها و هزینه­ ها

صورتهای مالی بین تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از معاملات با صاحبان سرمایه (به عنوان صاحب سرمایه) و دیگر تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه تمایز قایل می شود. تغییرات اخیر، درآمد و هزینه نامیده می شو که تعریف آنها به شرح زیر است :

درآمد : افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز در مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می شود.

هزینه : کاهش در حقوق صاحبان سرمایه به جز در مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می­شود.

بر این اساس درآمد و هزینه واژه­­هایی کلی هستند که در برگیرنده همه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه است مگر آن تغییراتی که مرتبط با آورده یا ستانده صاحبان سرمایه باشد. بنابراین درآمد در برگیرنده درآمد ناشی از فعالیتهای اصلی و مستمر واحد تجاری (درآمد عملیاتی) و سایر انواع درآمد (نظیر درآمدهای غیرعملیاتی و سایر اقلام سود و زیان جامع) میباشد. به گونه­ای مشابه، هزینه در برگیرنده هزینه­ های تحمل شده ناشی از فعالیتهای اصلی و مستمر واحد تجاری (هزینه عملیاتی) و سایر انواع هزینه (نظیر هزینه­های غیر عملیاتی و سایر اقلام سود و زیان جامع) می­باشد.

درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی، جریانهای ورودی ادواری داراییها یا تسویه بدهیها، و یا ترکیبی از هر دو می­باشند که در نتیجۀ تحویل یا تولید کالا، ارائه خدمات یا سایر فعالیتهای درآمدزا حاصل می­شود و تشکیل دهندۀ عملیات اصلی یا عمده فعالیتهای یک واحد تجاری است. درآمد عملیاتی دارای دو مشخصۀ اساسی است : (۱) از فعالیتهای اصلی درآمدزای یک شرکت ناشی میشوند، و (۲) ماهیتاً تکراری یا مستمر هستند.

برای مثال، فروش مستمر اجناسی که هر سال توسط فروشگاه رفاه صورت می گیرد، ایجاد درآمد عملیاتی می­کند اما فروش غیرمعمول و منحصر به فرد یک قطعه زمین توسط همین فروشگاه، ایجاد درآمد عملیاتی نمی­کند، بلکه می­تواند برای فروشگاه درآمد یا هزینه غیرعملیاتی (سود یا زیان) به همراه داشته باشد. نظریه پردازان حسابداری از درآمد عملیاتی گاهی اوقات به عنوان “استعدادهای بنگاه” و یا ” محصول موسسه” یاد می­کنند.

هزینه ­های عملیاتی

هزینه­ های عملیاتی، مصرف ادواری داراییها و یا تحمل بدهیها و یا ترکیبی از هر دو می­باشد که در نتیجه تحویل یا تولید کالا، ارائه خدمات یا سایر فعالیتهای درآمدزایی که فعالیتهای اصلی یا عمدۀ واحد تجاری را تشکیل می­دهند، به وقوع می­پیوندند. مشخصه اصلی هزینه ­های عملیاتی این است که آنها در فرآیند ایجاد درآمد عملیاتی به وقوع می­پیوندند. هزینه­ های عملیاتی گاهی اوقات به عنوان “تلاشهای بنگاه” یا فداکاریهای بنگاه” برای دستیابی به درآمد عملیاتی تعریف می­شود.

نکته : هزینه های عملیاتی، مصرف ادواری داراییها و یا تحمل بدهیها می­باشند که در نتیجه فعالیتهای اصلی ایجاد می­شوند.

سود یا زیان عملیاتی

اختلاف بین درآمدها و هزینه های عملیاتی نشان دهنده سود یا زیان عملیاتی می­باشد. نتیجه خالص فعالیتهای اصلی و مستمر، شاخصی است که توان واحد تجاری را از نظر سودآوری به نمایش می­گذارد.

درآمدها و هزینه­ های غیرعملیاتی

درآمدهای غیرعملیاتی افزایش­هایی در حقوق مالکان یا خالص داراییها می­باشندکه در نتیجه مبادلات فرعی (جانبی) و یا اتفاقی واحد تجاری ایجاد می­شوند. به بیان دیگر، درآمدهای غیرعملیاتی از آن دسته مبادلات و رویدادهای اقتصادی منتج می­گردند که از درآمدهای عملیاتی، اقلام غیر مترقبه و سایر اقلام سود و زیان جامع ناشی نمی­شود. هزینه ­های غیرعملیاتی، کاهش­هایی در حقوق مالکان یا خالص داراییها هستند که در نتیجه مبادلات فرعی (جانبی) و یا اتفاقی واحد تجاری ایجاد میشوند. هزینه­های غیرعملیاتی از آن دسته مبادلات و رویدادهای اقتصادی ناشی می­گردند که از هزینه­های عملیاتی، اقلام غیر مترقبه و سایر اقلام­ سود و زیان جامع ناشی نمی­شوند.

بین درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و بین هزینه­ های عملیاتی و غیرعملیاتی دو وجه تمایز مهم وجود دارد.

  • اول اینکه هم درآمدهای عملیاتی و هم هزینه­ های غیرعملیاتی هر دو با فعالیتهای عملیاتی اصلی یا عمده یک شرکت مرتبط هستند در حالیکه درآمدها و هزینه­ های غیرعملیاتی هر دو با فعالیتهای جانبی شرکت مرتبط می­باشند. در نتیجه، در رابطه با جریانهای نقدی، درآمدها و هزینه­ های عملیاتی علائم و نشانه­های متفاوتی در مقایسه با درآمدها و هزینه­های غیرعملیاتی در اختیار می­گذارند. از آنجا که درآمدها و هزینه­های عملیاتی، مستمر بوده و با فعالیت اولیه شرکت در ارتباط می­باشند، استفاده کنندگان از صورتهای مالی باید به ارزیابی و پیش­بینی جریانهای نقدی مرتبط با درآمدها و هزینه­های عملیاتی و انجام پیشبینی درآمدها و هزینه­های عملیاتی، به طریقی متفاوت بپردازند. درآمدها و هزینه­های غیرعملیاتی مستمر نبوده و در رابطه با فعالیتهای یک شرکت، جانبی و اتفاقی می­باشند.
  • دوم اینکه، درآمدها و هزینه­ های غیرعملیاتی همواره به جریانهای ورودی و خروجی ناخالص اطلاق می­گردند، حال آنکه درآمدها و هزینه­ های غیرعملیاتی همواره به جریانهای ورودی و خروحی خالص اشارت دارند. مثلاً، درآمد فروش به عنوان یکی از اقلام اصلی درآمد عملیاتی برای یک شرکت بازرگانی، حاکی از جریان ورودی ناخالص منابع می­باشد که در نتیجه فعالیت فروش شرکت ایجاد می­شود. برای تعیین سود حاصل از درآمد فروش (به عبارت دیگر، مبلغ خالص مورد نظر)، کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از درآمد فروش الزامی است. در عوض، سود حاصل از فروش اموال، ماشین آلات و یا تجهیزات شرکت، تفاوت بین هزینه­ های مربوط به فروش (شامل مبلغ دفتری اموال، ماشین آلات و تجهیزات فروخته شده) با وجوه نقد یا سایر منابع دریافت شده از این بابت می­باشد.

سود یا زیان فعالیتهای عادی

فعالیتهای عادی فعالیتهای معمول، تکرار شونده واحد تجاری (فعالیتهای تجاری) و هچنین فعالیتهای مرتبطی است که به تبعیت و در جهت پیشبرد فعالیتهای فوق درآمد جانبی چیست؟ یا در نتیجه آنها توسط واحد تجاری انجام می­شود. چنانچه وقوع برخی رویدادها صرف نظر از ماهیت غیرمعمول یا تناوب آن، در محیط حاکم بر عملیات واحد تجاری (اعم از اقتصادی، مقرراتی، جغرافیایی و غیره) مورد انتظار باشد، آثار آنها بر عملیات واحد تجاری در زمره فعالیتهای عادی تلقی می­شود.

با توجه به تعریف فوق فعالیتهای عادی به دو بخش عملیاتی و غیرعملیاتی تقسیم می­شود که پیش از این درباره آنها به تفصیل بحث کردیم :

هزینه ­های غیرعملیاتی- درآمدهای غیرعملیاتی+ سود یا زیان عملیاتی = سود یا زیان فعالیتهای عادی

اقلام غیرمترقبه

اقلامی با اهمیت و بسیار غیرمعمول است که منشأ آن رویدادهایی خارج از فعالیتهای عادی شرکت بوده و انتظار نمی­رود به طور مکرر یا منظم واقع شود. به بیان دیگر اقلامی در زمره غیرمترقبه قرار می­گیرند که از پس هر دو ضابطه غیرعادی و غیر مکرر بودن برآیند و در غیر این صورت عادی در نظر گرفته می­شوند.

بهترین اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات

بهترین اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات

اگر دوست دارید کنار شغل خود یک منبع درآمد جانبی داشته باشید پیشنهاد می‌کنیم درباره انواع اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات تحقیق کنید. این برنامه‌ها هم می‌توانند یک سرگرمی در اوقات بیکاری تلقی شوند هم پول و درآمد بیشتر برایتان ایجاد کنند؛ پس چرا منتظرید؟ بیایید شروع کنیم.

به گزارش ایسنا به نقل از دایان افیلیت، اگر دوست دارید کنار شغل خود یک منبع درآمد جانبی داشته باشید پیشنهاد می‌کنیم درباره انواع اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات تحقیق کنید. این برنامه‌ها هم می‌توانند یک سرگرمی در اوقات بیکاری تلقی شوند هم پول و درآمد بیشتر برایتان ایجاد کنند؛ پس چرا منتظرید؟ بیایید شروع کنیم.

کسب و کار اینترنتی با دیدن تبلیغات چگونه است؟

آیا تا حالا به انواع اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات فکر کرده‌اید؟ برنامه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید روی دسکتاپ یا گوشی نصب کنید و با کلیک روی آن‌ها پول دربیاورید. این برنامه‌ها که به تخصص خاصی نیاز ندارند تبلیغات ویدیویی یا بازی‌های جالب ارائه می‌دهند که بیشتر از چند دقیقه وقتتان را نمی‌گیرند و یک منبع درآمد جانبی به شمار می‌آیند.

برای کسب درآمد به روش کلیکی و با دیدن تبلیغات از کدام اپلیکیشن‌های خارجی و ایرانی استفاده کنیم؟

برنامه‌های اینترنتی زیادی در ایران وجود دارد که برای کسب درآمد کلیکی فوق‌العاده‌اند؛ برای مثال با شرکت در بازی‌های اپلیکیشن کیودی می‌توانید به دلار و ریال درآمد روزانه میلیونی داشته باشید! از برنامه‌های خارجی و بین‌المللی هم می‌توانیم به InboxDollars اشاره کنیم که با دیدن هر تبلیغ ویدیویی آن می‌توان گاهی تا 600 هزار تومان درآمد داشت.

5 تا از بهترین اپلیکیشن‌ها برای کسب درآمد با دیدن تبلیغات

اگر دنبال اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات هستید برنامه‌های بالقوه‌ای در این زمینه وجود دارد؛ برای مثال از بین سایت‌های خارجی می‌توانیم موارد زیر را نام ببریم:

Success Bux

CreationsRewards

Viggle App

InstaGC

در برنامه‌های ایرانی بیشتر می‌توانید با شرکت در بازی یا پرداخت قبض کسب درآمد کنید؛ اما اپلیکیشن آی‌کیو یکی از بهترین گزینه‌ها در سایت‌های داخلی است.

بهترین اپلیکیشن‌های کسب درآمد خارجی با دیدن تبلیغات

بهترین برنامه‌های بین‌المللی کسب درآمد با دیدن تبلیغات عبارت‌اند از:

Swagbucks

بهترین اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات

یکی از انواع اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات Swagbucks است که می‌توانید با تماشای ویدیوها، وب‌گردی، بازی و خرید آنلاین درآمد قابل توجهی به دلار داشته باشید. میزان سود شما به وسیله پی‌پال به پول نقد تبدیل می‌شود. Swagbucks با لینک زیر قابل دانلود است:

SlideJoy

با نصب برنامه SlideJoyروی گوشی هر بار که قفل صفحه را باز می‌کنید با یک تبلیغ روبه‌رو می‌شوید که به ازای تماشای آن امتیاز کسب خواهید کرد. در نهایت می‌توانید این امتیاز را به پول نقد تبدیل سازید. SlideJoy یکی از بهترین انواع اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات به شمار می‌آید.

Vindale Research

اگر دنبال درآمد شگفت‌انگیز با دیدن تبلیغات ویدیویی، تکمیل نظرسنجی‌ها و خواندن ایمیل‌ها می‌گردید در اپلیکیشن Vindale Research عضو شوید. در این برنامه می‌توانید ازای هر نظرسنجی تا 50 دلار درآمد کسب کنید!

InboxDollars

InboxDollars یک اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات است که می‌توانید با نصب آن روی گوشی یا لپ‌تاب روزانه حدود 30 تبلیغ را تماشا کنید! این تبلیغات ویدیویی موضوعات مختلف مانند فناوری یا اخبار سلبریتی‌ها را دربرمی‌گیرند و درآمدهای ماهانه میلیونی برایتان فراهم می‌کنند.

بهترین اپلیکیشن‌های کسب درآمد ایرانی با دیدن تبلیغات

بهترین برنامه‌های ایرانی کسب درآمد با دیدن تبلیغات عبارت‌اند از:

آی‌کیو

یکی از انواع اپلیکیشن کسب درآمد با درآمد جانبی چیست؟ دیدن تبلیغات، آی‌کیو است که می‌توانید ویدیوهای خود را در آن به اشتراک بگذارید و از تبلیغات در صفحه ویدیوی سایت هم درآمد کسب کنید.

بهترین اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات

کیودی بهترین اپلیکیشن کسب درآمد با بازی در ایران است که می‌توانید با آن درآمدهای ماهانه میلیونی داشته باشید و هر موقع بخواهید کمتر از درآمد جانبی چیست؟ 48 ساعت سود خود را به پول نقد تبدیل کنید.

بهترین اپلیکیشن‌های ایرانی کسب درآمد رایگان

دو برنامه پولساز ایرانی و رایگان وجود دارد که مانند انواع اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات شهرت خوبی برخوردارند:

آپاناژ

با دانلود آپاناژ از کافه‌بازار بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای می‌توانید ویدیوهای سرگرم‌کننده این برنامه را تماشا کنید و گاهی برای مسابقات جالب آن وقت بگذارید و درآمد کسب کنید!

درآمد با موبایل 100% رایگان

درآمد با موبایل 100% رایگان، یک اپلیکیشن فوق‌العاده است و برای افرادی مناسب می‌باشد که واقعاً دنبال کسب درآمد هستند. این برنامه را هم می‌توانید از کافه‌بازار دانلود کنید.

بهترین اپلیکیشن‌های کسب درآمد میلیونی با گوشی

بد نیست در کنار معرفی انواع «اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات» تعدادی از برنامه‌های پردرآمد گوشی را هم معرفی کنیم:

Survey Junkie

می‌توانید در برنامه Survey Junkie عضو شوید و فرم‌های نظرسنجی مختلف مطابق با علایق و روحیه خود پر کنید

Sweatcoin

یک اپلیکیشن جالب که به ازای ورزش و پیاده‌روی به شما پاداش نقدی می‌دهد! با نصب sweatcoin روی گوشی می‌توانید میلیونی کسب درآمد کنید همچنین با عضو کردن دوستان پاداش نقدی خوبی بگیرید.

با اپلیکیشن‌های تبلیغاتی چقدر می‌توانیم درآمد کسب کنیم؟

اگر دنبال ثروت با تماشای تبلیغات هستید باید بگوییم خیلی نمی‌توانید روی این اپلیکیشن‌ها حساب باز کنید؛ این کارها برای سرگرم شدن در اوقات فراغت و به عنوان یک منبع درآمد حاشیه‌ای مناسب هستند. اگر دنبال فعالیت‌های پردرآمدتر هستید پیشنهاد می‌کنیم مقاله روش‌های کسب درآمد دلاری را در سایت دایان‌افیلیت مطالعه کنید.

نتیجه‌گیری

احتمالاً حالا که با انواع اپلیکیشن کسب درآمد با دیدن تبلیغات آشنا شده‌اید به این فکر افتادید در این سایت‌ها یک منبع درآمد جانبی برای خود راه‌اندازی کنید. یادتان باشد برای عضویت در اپلیکیشن‌های تبلیغاتی اول باید امنیت آن را در نظر بگیرید.

درآمد جانبی چیست؟

به فروشگاه لوازم هنری پاشا لیزر خوش‌آمدید

پاشا لیزر , تولیدکننده لوازم هنری

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

به سیستم کسب درآمد و همکاری در فروش پاشا لیزر خوش‌آمدید

با معرفی سایت پاشا لیزر به دوستان خود، همکار پاشا لیزر شده و درآمد کسب کنید.

سیستم کسب درآمد و بازاریابی پاشا لیزر چیست؟

در سیستم کسب درآمد و بازاریابی پاشا لیزر شما می‌توانید با یک عضویت ساده به تمام محصولات و خدمات پاشا لیزر دسترسی داشته باشید و درازای خرید هر کاربر پورسانت عالی دریافت کنید.

شما در این روش می‌توانید به‌راحتی از طریق شبکه‌های اجتماعی ازجمله دیوار، اینستاگرام، تلگرام و یا حتی سایت‌های فروش و تبلیغاتی برای خود کسب درآمد آنلاین ایجاد کنید.

سیستم همکاری در فروش

قطعی شدن خرید و واریز وجه به حساب شما
کسب درآمد به ازای هر خرید از لینک شما
انتشار لینک اختصاصی در رسانه‌های اجتماعی
ثبت‌نام و دریافت لینک اختصاصی

این فرصت شغلی برای چه کسانی مناسب است؟

در حالت کلی، تمام افرادی که می‌خواهند بدون نیاز به سرمایه اولیه و در مدت‌زمان کوتاه درآمد خوبی کسب کنند. خانم‌های خانه‌دار، بلاگرها، افرادی که شغل دارند، اما به دنبال یک منبع درآمد جانبی هستند و وبمسترها و … می‌توانند از این سیستم به درآمد خوبی برسند. مشخصاً میزان کسب درآمد به میزان فعالیت شما هم بستگی دارد.

حالا چطور عضو سیستم کسب درآمد پاشا لیزر شویم؟

در درآمد جانبی چیست؟ سایت فروشگاهی پاشا لیزر ثبت‌نام می‌کنید. اگر قبلاً عضو سایت شده‌اید، کافیست در پروفایل کاربری بر روی دکمه “ورود به پنل بازاریابی پاشا لیزر” کلیک کنید.

سیستم همکاری در فروش

بعدازاینکه به‌عنوان بازاریاب در سایت ثبت‌نام کردید، حالا در پیشخوان بازاریابی بر روی ایجاد لینک کلیک کنید.

در صفحه بعدی، شما کد بازاریابی و همین‌طور لینک اختصاصی خود را می‌توانید مشاهده کنید. این همان لینک اختصاصی و بازاریابی شما است.

سیستم همکاری در فروش

کسب درآمد خانگی

شروع بازاریابی و کسب درآمد

برای شروع درآمدزایی کافیست که لینک اختصاصی خود را به مخاطبانتان بدهید. اگر پیج اینستاگرام، وب‌سایت، کانال تلگرام یا هر رسانه‌ای که دارید می‌توانید لینک بازاریابی خود را نشر دهید. همین‌طور می‌توانید این لینک را مستقیماً به دوستان و آشنایان خود داده تا خرید مستقیماً از طریق لینک شما انجام گیرد.

پورسانت‌های خرید مشتریان چه مقدار است؟

درازای هر خرید که با لینک شما در سایت ثبت و تائید شود 5 درصد از مبلغ کلی خرید مشتری به شما تعلق می‌گیرد.

علاوه بر دریافت 5 درصد کمیسیون، یک کد تخفیف 5 درصدی اختصاصی نیز در اختیارتان قرار می‌گیرد. این کار باعث می‌شود که در خریدهای بعدی نیز مشتریان همچنان از طریق شما اقدام به خرید کنند. با یک حساب سرانگشتی، 10 درصد سود از هر خرید متعلق به بازاریاب خواهد بود.

زمانی که موجودی حساب شما در پروفایلتان به 100 هزار تومان رسید، می‌توانید از بخش برداشت، درخواست انتقال وجه بدهید. طی 1 الی 2 روز کاری و بعد از تائید مدیریت، پول به‌ حساب شما واریز خواهد شد.

تمامی جزئیات خرید مشتریان و سفارش‌هایی که با لینک اختصاصی شما در سایت ثبت و تائید می‌شود در پروفایل کاربری‌تان قابل‌مشاهده است.

باشگاه همکاران پاشا لیزر

برای تمامی دوستانی که به‌عنوان بازاریاب در سایت فعالیت می‌کنند، علاوه بر دریافت پورسانت به ازای خرید، عضو اتاقی در قالب باشگاه مشتریان خواهند شد. در این باشگاه اختصاصی، ما اخبار، هدایا و مزایای ویژه‌ای نیز برای همکاران پاشا لیزری خود در نظر خواهیم گرفت.

سایدچین چیست؟ ابزاری برای ارتقای مقیاس‌پذیری شبکه‌های بلاک‌چین

سایدچین Sidechain یا زنجیره جانبی چیست؟

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های متخصصان بلاک‌چین در سال‌های اخیر، ارتقای مقیاس‌پذیری در شبکه‌های بلاک‌چین بوده است. در این سال‌ها، شبکه‌های جریان اصلی مانند بیت‌کوین و اتریوم ، همواره با مشکل نبود مقیاس‌پذیری روبه‌رو بوده‌اند. تاکنون، راه‌حل‌های مختلفی برای ارتقای مقیاس‌پذیری مطرح شده‌ است. فناوری سایدچین (Sidechain) یکی از راه‌حل‌های ابداع‌شده برای افزایش مقیاس‌پذیری و ایجاد قابلیت همکاری بین شبکه‌های مختلف معرفی شده است؛ راه‌حلی که نه‌تنها کارآمدی خود را اثبات کرده درآمد جانبی چیست؟ درآمد جانبی چیست؟ است، بلکه هزینه جانبی چندانی را نیز به کاربران تحمیل نمی‌کند. در ادامه، با ما همراه باشید تا بررسی کنیم که سایدچین چیست و چگونه سبب ارتقای مقیاس‌پذیری شبکه‌های بلاک‌چین می‌شود.

فهرست عناوین مقاله

زنجیره جانبی چیست؟

sidechain چیست و چگونه کار می کند

زنجیره جانبی یا سایدچین، خود نوعی شبکه بلاک‌چین است. این شبکه با استفاده پل دوطرفه‌ای به شبکه بلاک‌چین اصلی متصل می‌شود. زنجیره جانبی به کاربران اجازه می‌دهد تا توکن‌های شبکه اصلی را آزادانه به سایدچین‌ها منتقل کنند. یک شبکه اصلی مانند بیت‌کوین را در نظر بگیرید. تصور کنید به‌موازات آن هزاران زنجیره جانبی شکل بگیرد. هرکدام از زنجیره‌ها قوانین و چارچوب‌های اختصاصی دارند و درعین‌حال، همگی به شبکه بیت‌کوین متصل‌اند.

کاربران می‌توانند بیت‌کوین خود را به‌راحتی از شبکه اصلی به هریک از سایدچین‌ها منتقل کنند. بر این اساس، آن‌ها می‌توانند با یک کوین مانند بیت‌کوین در هزاران زنجیره با کاربردهای خاص فعالیت کنند. شاید این ایده بیش از هر چیز برای برنامه‌های غیرمتمرکز ( DeFi ) فوق‌العاده به نظر برسد. مثلاً به جای اجرای هزاران برنامه غیرمتمرکز در بلا‌ک‌چین اتریوم، هریک از برنامه‌ها در زنجیره جانبی اختصاصی تعریف می‌شوند که در تعامل با شبکه اصلی قرار دارند.

با دقت در مثال‌های مذکور، کاملاً مشخص می‌شود که سایدچین‌ها بار شبکه اصلی را کاهش می‌دهند؛ درنتیجه، سبب ارتقای مقیاس‌پذیری آن می‌شوند.

نحوه عملکرد سایدچین چگونه است؟

مثال از نحوه کار سایدچین

برای پاسخ به این سؤال که مکانیزم عملکرد سایدچین چیست، از مثال ساده‌ای استفاده می‌کنیم. شبکه بیت‌کوین را شبکه اصلی در نظر بگیرید. یک زنجیره جانبی با کاربری خاصی در تعامل با بیت‌کوین فعالیت می‌کند. اشاره کردیم که اتصال بین سایدچین و شبکه اصلی با پل دوطرفه‌ای برقرار می‌شود. حال، کاربری را در نظر بگیرید که می‌خواهد بیت‌کوین خود را از شبکه اصلی برای انجام فعالیت خاصی به زنجیره جانبی منتقل کند.

برای این منظور، کاربر ابتدا باید بیت‌کوین خود را به آدرس خاصی مرتبط با زنجیره جانبی ارسال کند. بیت‌کوین‌های ارسالی قفل می‌شوند تا کاربر نتواند از آن‌ها در جای دیگری استفاده کند. در ادامه، پس از طی تأیید فرایند تراکنش بین شبکه اصلی و زنجیره جانبی، معادل بیت‌کوین قفل‌شده، کوین در سایدچین در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. به این ترتیب، او می‌تواند از بیت‌کوین‌های خود در زنجیره جانبی استفاده کند.

با توجه به دوطرفه بودن اتصال شبکه اصلی و زنجیره جانبی، تمام مراحل یادشده برگشت‌پذیرند. در این بین، کاربر صرفاً باید هزینه کارمزد خدمات انتقال کوین‌ها بین دو شبکه را پرداخت کند.

مؤلفه‌های اصلی سایدچین چیست؟

دو مؤلفه اصلی به زنجیره‌های جانبی کمک می‌کنند تا وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند. این مؤلفه‌ها عبارت‌اند از:

1. پل دوطرفه (Two-way peg)

زنجیره‌های جانبی با استفاده از پل دوطرفه فرایند انتقال دارایی بین بلاک‌چین‌ها را تسهیل می‌کنند. بدیهی است توکن‌ ها باید بدون کوچک‌ترین ریسک و تهدیدی از شبکه اصلی به زنجیره جانبی و بالعکس منتقل شوند. به این معنی که هیچ بازیگر مخربی نباید جلوی این فرایند را بگیرد.

پل دوطرفه این وظیفه مهم را در زنجیره‌های جانبی بر عهده دارد. توجه کنید که پل دوطرفه دارایی‌ها را مستقیم بین شبکه اصلی و زنجیره‌های جانبی جابه‌جا نمی‌کند؛ بلکه چنان‌که پیش‌تر اشاره کردیم، دارایی‌ها در شبکه مبدأ قفل و در عوض، معادل آن‌ها در شبکه مقصد آزاد می‌شوند و در اختیار کاربر قرار می‌گیرند.

2. قراردادهای هوشمند

برای انتقال توکن‌ها بین سایدچین و شبکه اصلی باید فرایندی خارج از زنجیره ایجاد شود که داده‌ها را بین دو بلاک‌چین منتقل کند. تمام این فرایند با استفاده از قراردادهای هوشمند انجام می‌شود. قراردادهای هوشمند تضمین می‌کنند که خللی در فرایند انتقال داده‌ها بین بلاک‌چین‌های اصلی و جانبی ایجاد نشود.

هنگامی که در شبکه مبدأ تراکنشی رخ دهد، قرارداد هوشمندی به شبکه اصلی اطلاع می‌دهد که رویداد مشخصی اتفاق افتاده است. در ادامه، اطلاعات در فرایندی خارج از زنجیره به قرارداد هوشمند دیگری در شبکه مقصد منتقل می‌شوند. پس از اینکه قرارداد هوشمند در شبکه مقصد، تراکنش را تأیید کرد، دارایی معادل در شبکه مقصد آزاد می‌شود.

آیا زنجیره جانبی امنیت کافی دارد؟

در ادامه بحث سایدچین چیست، باید به امنیت زنجیره‌های جانبی نیز نگاهی بیندازیم. واقعیت این است که میزان امنیت Sidechain بسته به نوع شبکه، کاملاً متفاوت است. گاهی اوقات برخی از زنجیره‌های جانبی امنیت را از شبکه اصلی به ارث می‌برند. به این معنی که تمام تراکنش‌ها در شبکه اصلی پردازش می‌شوند. طبیعی است که در این شرایط هدف کمک به ارتقای مقیاس‌پذیری چندان محقق نمی‌شود.

درعین‌حال، بیشتر سایدچین‌ها از روش اجماع اثبات کار یا اثبات سهام اختصاصی برای تأمین امنیت استفاده می‌کنند. برای این منظور به گره‌های اختصاصی نیاز دارند که وظیفه تأیید تراکنش‌ها را بر عهده بگیرند. در غیر این صورت، آماج حملات هکری و تهدیدات امنیتی قرار می‌گیرند.

همچنین بخوانید: Node در ارز دیجیتال چیست

معروف‌ترین پروژه‌های مبتنی بر سایدچین

تا اینجا متوجه شدیم که سایدچین چیست و چه کاربردهایی در بلاک‌چین دارد. در این قسمت به معرفی مهم‌ترین پلتفرم‌های مبتنی بر زنجیره جانبی می‌پردازیم.

1. پلاسما (Plasma)

پلاسما را می‌توان چارچوبی از زنجیره‌های جانبی دانست که با مصرف منابع کمتر، با شبکه بلاک‌چین اصلی تعامل برقرار می‌کند. اتریوم پلاسما یکی از راه‌حل‌های این شبکه برای ارتقای مقیاس‌پذیری است. هیچ محدودیتی در ایجاد تعداد خاصی از زنجیره‌های جانبی پلاسما وجود ندارد. با استفاده از قراردادهای هوشمند، ساختار پلاسما شکل می‌گیرد.

به عبارت دیگر، هر زنجیره پلاسما را می‌توان قرارداد هوشمند شخصی‌سازی‌شده‌ای در نظر گرفت؛ درنتیجه، زنجیره‌های جانبی پلاسما در کنار یکدیگر، اما به صورت مستقل فعالیت می‌کنند. اگر پلاسما به‌طور کامل روی زنجیره‌ای مانند اتریوم پیاده شود، بخش چشمگیری از تراکم در شبکه اصلی کاهش پیدا می‌کند.

2. روت استاک (Rootstock)

Rootstock اولین پلتفرم قراردادهای هوشمند منبع باز است که به ماینرهای بیت‌کوین از طریق استخراج ادغامی پاداش می‌دهد. این پلتفرم سعی می‌کند با فعال کردن قراردادهای هوشمند و فراهم کردن امکان پرداخت‌های فوری، مقیاس‌پذیری شبکه بیت‌کوین را بیشتر کند.

در پلتفرم روت استاک، توکن یا کوین اختصاصی تولید نمی‌شود؛ به همین دلیل، هیچ رقابتی با بیت‌کوین ندارد؛ بلکه از بیت‌کوین به‌عنوان ارز دیجیتال اختصاصی خود بهره می‌برد. درعین‌حال، امنیتی مشابه شبکه بیت‌کوین را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. با این تفاوت که مقیاس‌پذیری به‌مراتب بیشتری نیز دارد و امکان پردازش صد تراکنش در ثانیه را فراهم می‌کند.

بلوک‌ها در شبکه بیت‌کوین در مدت زمان ده دقیقه تشکیل می‌شوند. این مسئله مانع بزرگی بر سر راه استفاده از بیت‌کوین به‌عنوان پرداخت‌های روزمره به شمار می‌رود. در پلتفرم روت استاک امکان ایجاد بلوک‌ها در فاصله زمانی ده ثانیه وجود دارد.

3. درایوچین (Drivechain)

درایوچین نیز زنجیره‌ای جانبی برای شبکه بیت‌کوین است. ویژگی منحصربه‌فرد این زنجیره جانبی استفاده از فناوری استخراج ادغام‌شده کور (Blind Merged Mining) است. این فناوری به ماینرها در شبکه اصلی بیت‌کوین اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به اجرای کامل گره Drivechain در این زنجیره جانبی، عملیات استخراج بیت‌کوین را انجام دهند و پاداش درآمد جانبی چیست؟ ماینینگ را نیز دریافت کنند.

4. سایدچین SmartBC

SmartBC نوعی زنجیره جانبی برای شبکه اصلی بیت‌کوین کش است. SmartBC از پل منحصربه‌فردی به نام SHA-Gate برای اتصال دوطرفه به شبکه بیت‌کوین کش استفاده می‌کند. وظیفه انتقال توکن از شبکه بیت‌کوین کش به SmartBC بر عهده گره‌های کامل شبکه بیت‌کوین کش است. این در حالی است که برای انتقال توکن از SmartBC به شبکه اصلی، گروه مجزایی برای انجام عملیات اجرایی و نظارت فعالیت می‌کنند.

با استفاده از سایدچین SmartBC قدرت پردازش تراکنش‌ها در شبکه بیت‌کوین کش به‌طور چشمگیری افزایش پیدا می‌کند؛ درعین‌حال، قابلیت استفاده از ظرفیت قراردادهای هوشمند نیز به آن افزوده می‌شود. زنجیره جانبی SmartBC توکن اختصاصی ندارد و از بیت‌کوین کش استفاده می‌کند.

کلام پایانی

در این مقاله سایدچین و کاربرد آن را بررسی کردیم. زنجیره‌های جانبی ظرفیت زیادی برای توسعه مقیاس‌پذیری شبکه‌های بلاک‌چین دارند. در دیدگاهی ایدئال، شبکه بلاک‌چین مادرجهانی را تصور کنید که تعداد زیادی سایدچین با قوانین و چارچوب‌های مستقل به آن متصل‌اند؛ درعین‌حال، تمام این زنجیره‌ها می‌توانند با یکدیگر وارد تعامل دوسویه شوند؛ به‌طوری که کاربران بتوانند در ساختاری یکپارچه بین پروژه‌های مختلف حرکت کنند. اگر چنین هدفی محقق شود، دستاورد بزرگی برای بازار رمزارزها و فناوری بلاک‌چین خواهد بود.

لوازم جانبی موبایل چیست؟

زمانی که برای خرید موبایل به بازار مراجعه می‌کنید برای این که بتوانید از قابلیت‌های این وسیله بهتر استفاده کنید، باید لوازم جانبی آن را نیز تهیه کنید. این در حالی است که کمپانی‌های تولیدکننده موبایل، با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌های دنیا، روز به‌ روز محصولات جدیدتر و بهتری تولید می‌کنند و حجم زیادی از این محصولات را به بازار می‌فرستند. به همین دلیل نیز، خریدار در حین مراجعه به بازار نمی‌تواند به راحتی گزینه مورد نظر خود را انتخاب کند و به مشکل می‌خورد. از آن جایی که این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است درآمد جانبی چیست؟ ما قصد داریم در ادامه به طور اختصاصی در مورد این که لوازم جانبی موبایل چیست و چه کاربردی دارد صحبت کنیم. به شما نیز پیشنهاد می‌کنیم که تا پایان با ما همراه باشید.

لوازم جانبی موبایل چیست؟

از آن جایی که امروزه برندهای زیادی در حوزه طراحی و ساخت تلفن همراه فعالیت می‌کنند این وسیله در مدل‌های مختلفی روانه بازار می‌شود و قاعدتاً هر کدام از آن‌ها نیز به وسایل جانبی خاصی نیاز دارند. اما در کل یک سری لوازم جانبی در بازار موجود است که همه گوشی‌ها به آن نیاز دارند و ما در این قسمت، برخی درآمد جانبی چیست؟ از آن‌ها را به شما معرفی می‌کنیم. این لوازم عبارت‌اند از:

کابل بلند

وسیله دیگری که شما به آن نیاز پیدا خواهید کرد کابل بلند است. چرا که کابل شارژر اکثر گوشی‌ها و تبلت‌ها، کوتاه است و زمانی که کاربر از آن استفاده می‌کند، خیلی اذیت می‌شود.

تجهیزات سلفی

به وسایلی درآمد جانبی چیست؟ مثل منوپاد، سه‌پایه و شاتر تجهیزات سلفی گفته می‌شود. این وسایل به شما اجازه می‌دهند لحظاتی که در کنار دوستان خود هستید را راحت‌تر ثبت کنید و از شرکت کردن در دورهمی‌ها و مهمانی‌های فامیلی خود، لذت ببرید.

لوازم جانبی موبایل

لوازم جانبی موبایل چیست؟ 5

قاب گوشی

این وسیله نوعی ضربه‌گیر است که کل گوشی را می‌پوشاند و از آن در برابر ضربات احتمالی، محافظت می‌کند. البته، یک نوع قاب گوشی وجود دارد که به آن بامپر می‌گویند. این نوع قاب، فقط گوشه‌های موبایل را پوشش می‌دهد و نسب به نمونه قبلی امنیت کم‌تری دارد.

کنترلر‌های مخصوص گوشی و تبلت

یک سری دیگر از وسایل جانبی موبایل، کنتلر‌ها هستند که برای بازی کردن با موبایل طراحی شده‌اند. این کنتلرها که از قابلیت‌های ویژه‌ای برخوردارند، باعث می‌شوند که کاربر با تمرکز بیش‌تری بازی کند و لذت ببرد.

برچسب محافظ صفحه گوشی

یکی دیگر از لوازم جانبی موبایل، برچسب محافظ صفحه گوشی است. این برچسب روی نمایشگر موبایل چسبانده می‌شود و در برابر ضربات و صدمات، از این قطعه حساس محافظت می‌کند.

مودم همراه

با مودم همراه، کاربران همیشه اینترنت پرسرعت دارند و می‌توانند کارهای اینترنتی خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.

کیف گوشی

یکی دیگر از لوازم جانبی موبایل، کیف است که به‌طور هم‌زمان از صفحه و بدنه موبایل محافظت می‌کند و احتمال آسیب دیدن این وسیله را به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. البته این وسیله در حال حاضر در انواع مختلفی تولید می‌شود که به طور مثال نیز می‌توان به کیف‌های چرمی، زیپی، هوشمند و کلاسوری اشاره کرد.

محافظ کابل

وسیله دیگری که کاربران گوشی به آن نیاز دارند، محافظ کابل است. این وسیله جالب به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که هم از کابل محافظت می‌کند هم باعث می‌شود این وسیله زیباتر به نظر برسد.

پاور بانک

یکی دیگر از وسایل جانبی گوشی، پاور بانک است که کاربران با استفاده از آن، می‌توانند هر موقع که شارژ گوشی‌شان تمام شد آن را شارژ کنند و با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند.

هندزفری

وسیله بعدی هندزفری است که با انتخاب آن می‌توانید در حین رانندگی یا مواقعی که سرتان شلوغ است همکارهایتان را انجام دهید هم با دیگران مکالمه کنید.

کارت حافظه

یکی دیگر از وسایل مورد نیاز کاربران گوشی همراه، کارت حافظه است. کاربران با استفاده از این وسیله می‌توانند تمام اطلاعات مورد نیاز خود را به‌راحتی درگوشی‌شان ذخیره کنند و همیشه به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

کابل OTG

یکی دیگر از وسایلی که در حین خرید گوشی باید آن را تهیه کنیم، کابل OTG است. با این کابل، افراد می‌توانند گوشی خود را به یو اس پی و دستگاه‌های نظیر آن وصل کنند و فایل‌های صوتی و تصویری را انتقال بدهند.

لوازم جانبی موبایل

لوازم جانبی موبایل چیست؟ 6

كابل MHL

آخرین وسیله نیز کابل MHL است. با این کابل کاربران می‌توانند ویدیوها و تصاویر گوشی خود را با وضوح بیش‌تری در تلویزیون تماشا کنند و بیش‌تر لذت ببرند.

بهترین راه برای خرید لوازم جانبی موبایل

بهترین راه برای خرید لوازم جانبی موبایل، این است که به یک فروشگاه معتبر و مجهز مراجعه کنید. اما از آن جایی که امروزه فروشگاه‌های زیادی در حوزه پخش لوازم جانبی موبایل، فعالیت می‌کنند انتخاب یک فروشگاه معتبر کار سختی است. این در حالی است که اگر شما برای خرید این نوع وسایل به فروشگاه‌های معتبر مراجعه کنید این فرصت را دارید که در خصوص وسایل مورد نظر خود، با کارشناسان این فروشگاه‌ها مشورت کنید و از آن‌ها راهنمایی بگیرید. به همین دلیل ما در ادامه یکی از معتبرترین فروشگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کند را به شما معرفی می‌کنیم تا با مراجعه به آن، بتوانید بهترین محصول را با قیمتی مناسب خریداری کنید.

معرفی فروشگاه لوازم جانبی موبایل

یکی از معتبرترین و خوش‌نام‌ترین فروشگاه‌هایی که در این حوزه فروشگاه لوازم جانبی موبایل استپ موبایل است. این فروشگاه در کنار فروش لوازم جانبی موبایل اپل، به صورت رایگان به مشتری‌های خود مشاوره می‌دهد و در امر خرید و انتخاب وسیله مناسب، به آن‌ها کمک می‌کند. شک نداشته باشید که با انتخاب این فروشگاه، هم در وقت خود صرفه‌جویی می‌کنید، هم کلی تخفیف می‌گیرید.

لوازم جانبی‌ای که باید همزمان با گوشی بخرید

در زمان خرید گوشی، هندزفری و شارژر نیز همراه با گوشی داده می‌شود. اما لوازم جانبی دیگری نیز هستند که بالافاصله باید بعد از خرید گوشی آن‌ها را به صورت جدا تهیه کنید. این لوازم عبارتند از قاب و گلکسی. قاب‌های گوشی در انواع طرح‌ها و مدل‌های مختلف وجود دارند که شما باید با توجه به مدل گوشی خود، قابی طبق سلیقه‌تان انتخاب کنید، اما توجه داشته باشید که حتماً از یک قاب محکم استفاده کنید تا از لبه‌های گوشی شما محافظت کند؛ چون وقتی گوشی روی زمین می‌افتد، از لبه‌ها به گوشی فشار می‌آید؛ بنابراین توصیه می‌شود قابی انتخاب کنید که ارتفاع لبه‌هایش بیشتر از ارتفاع لبه‌های خود گوشی باشد. به این ترتیب احتمال آسیب به ال‌سی‌دی به حداقل می‌رسد.

سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی رایااستور در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.